Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

Data ogłoszenia:2008-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 7

11.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 329/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2,


W związku z tym krajowej premii dodatkowej z tytułu krów mamek przewidzianej w art. 125 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, przyznawanej gospodarstwom znajdującym się we francuskich regionach Korsyki i Hainaut, nie można od roku 2007 finansować z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Aby zapewnić utrzymanie wsparcia wspólnotowego dla sektora krów mamek, Francja zwróciła się o przeniesienie kwoty odpowiadającej płatnościom dokonywanym do roku 2006 z tytułu krajowej premii dodatkowej na Korsyce i w Hainaut z pułapu ustalonego na rok 2007 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2007 dla dodatkowej premii krajowej do pułapu określonego w wymienionym załączniku dla premii z tytułu cieląt nieodstawionych. Należy zatem dostosować wyżej wymienione pułapy budżetowe.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 552/2007.

(1)

Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiającego maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalającego na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitej i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniającego to rozporządzenie (2) ustala pułapy budżetowe na rok 2007 dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 66–69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Francja postanowiła częściowo wprowadzić w życie system płatności jednolitej zgodnie z warunkami określonymi w szczególności w art. 68 ust. 2 lit. a) pkt (i) tego rozporządzenia w odniesieniu do dodatkowych płatności z tytułu utrzymywania krów mamek. Jednak na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (3), które ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, francuskie regiony Korsyki oraz Hainaut nie mogą, od dnia 1 stycznia 2007 r., korzystać ze wsparcia przejściowego przewidzianego w wymienionym artykule.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2007 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwota odpowiadająca „Premii za cielęta nieodstawione” dla Francji zostaje zastąpiona kwotą „734 416”;

b) kwota odpowiadająca „Dodatkowej płatności na krowy mamki” dla Francji zostaje zastąpiona kwotą „0”.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 293/2008 (Dz.U. L 90 z 2.4.2008, s. 5). 2) Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 10. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s. 6).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 101/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 11 z 200811.4.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 99 z 14.4.2007)

 • Dz. U. L101 - 9 z 200811.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1187) (1)

 • Dz. U. L101 - 6 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L101 - 5 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L101 - 3 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L101 - 1 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.