Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1187) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 9

11.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1187)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/296/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Azocyklotyna, cyheksatyna i tidiazuron są substancjami, które mają podlegać badaniu w trzecim etapie programu.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Jedyni powiadamiający w odniesieniu do azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu poinformowali Komisję w dniach, odpowiednio, 25 stycznia 2007 r., 24 stycznia 2007 r. i 7 lutego 2007 r. o tym, że nie zamierzają w dalszym ciągu uczestniczyć w programie prac w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie będą przedkładać dalszych informacji. Nie należy zatem włączać tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(5)

Należy podjąć środki w celu zapewnienia, że istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające azocyklotynę, cyheksatynę i tidiazuron zostaną wycofane w wyznaczonym czasie i że nie będą one odnawiane oraz że nie zostaną udzielone żadne zezwolenia na te produkty.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/40/WE (Dz.U. L 87 z 29.3.2008, s. 5).

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, s. 32). (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007 (Dz.U. L 246 z 21.9.2007, s. 19).

L 101/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.4.2008

(6)

W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia o wycofaniu środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatkowego okresu na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów, nie dłuższego niż 12 miesięcy, w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego sezonu wegetacyjnego. W przypadkach, w których przewiduje się dłuższy okres powiadomienia o zamiarze wycofania, taki okres może zostać skrócony i wygasać z końcem sezonu wegetacyjnego. Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Państwa członkowskie dopilnują, aby: a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające azocyklotynę, cyheksatynę i tidiazuron zostały wycofane do dnia 4 października 2008 r.; b) od dnia 5 kwietnia 2008 r. zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające azocyklotynę, cyheksatynę i tidiazuron nie były udzielane ani odnawiane na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 3 Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 4 października 2009 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(7)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Artykuł 1 Azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu nie włącza się do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 11 z 200811.4.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 99 z 14.4.2007)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L101 - 6 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L101 - 5 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L101 - 3 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L101 - 1 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.