Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 17

12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 297/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 (2) otwiera i ustala zarządzanie wieloletnim kontyngentem taryfowym na przywóz niektórych produktów wołowych i cielęcych. Przed przywozem niektórych produktów powinny zostać wydane świadectwa autentyczności poświadczające, że produkty pochodzą z Chile. Nazwy organów wydających wymienione świadectwa podane są w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. Artykuł 8 ust. 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że załącznik III może być zmieniony, jeżeli do wydawania świadectw wyznaczony zostaje nowy organ. Chile poinformowało Komisję, że wyznaczyło nowy organ, który będzie uprawniony do wydawania świadectw autentyczności, począwszy od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 297/2003 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 98/2008 (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 5). Rozporządzenie (EWG) nr 1254/1999 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 lipca 2008 r. (2) Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 567/2007 (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, s. 13).

L 102/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Organ upoważniony przed Chile do wydawania świadectw autentyczności: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55 Santiago Chile”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 3 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.