Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 22

Strona 1 z 2
L 102/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/297/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

W związku z pojawieniem się ognisk choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w ciągu roku 2007 w niektórych prowincjach znajdujących się w regionach uznanych za wolne od tej choroby państwo członkowskie powzięło środki przewidziane w dyrektywie Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (3).

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dodatkowo Włochy zawiesiły status prowincji wolnych od choroby dla tych prowincji, gdzie istniało prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się choroby pęcherzykowej świń. Włochy zakazały także przemieszczania świń z tych prowincji do innych regionów Włoch i do innych państw członkowskich.

(1)

Decyzja Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) została przyjęta w odpowiedzi na występowanie tej choroby we Włoszech. Decyzja ta ustanawia przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń dla regionów tego państwa członkowskiego, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie są uznane za wolne od tej choroby.

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28. Decyzja zmieniona decyzją 2007/9/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, s. 15).

Środki powzięte przez Włochy okazały się skuteczne. Należy zatem zmienić dyrektywę 2005/779/WE, aby umożliwić zawieszenie statusu w celu zapewnienia zawieszenia statusu prowincji wolnej od choroby dla prowincji znajdującej się w regionie uznanym za wolny od choroby pęcherzykowej świń, tak aby Włochy były w stanie reagować szybko i w przejrzysty sposób w przypadku wystąpienia ognisk choroby w regionach uznanych za wolne od tej choroby. Możliwość zawieszenia powinna więc być ograniczona w czasie, a jeśli po upływie ustalonego terminu ryzyko nadal będzie istniało, należy przyjąć decyzję zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 90/425/EWG.

(3) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/10/WE (Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 24).

12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/23

(5)

Dodatkowo miejsca gromadzenia świń są często podstawowym źródłem rozprzestrzeniania się choroby pęcherzykowej świń. W związku z tym, Włochy powzięły środki w celu kontrolowania przemieszczania świń z miejsc gromadzenia i zapobieżenia ewentualnemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Należy zatem także zwiększyć środki związane z nadzorem miejsc gromadzenia świń, a w szczególności – związane z przeprowadzaniem badań i pobieraniem próbek.

2. Środki przewidziane w art. 7, 8 i 9 stosuje się do prowincji, o której mowa w ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 3 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.