Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 25

Strona 1 z 5
12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/25

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W decyzji 2001/80/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 4 otrzymuje natępujące brzmienie: „Artykuł 4 Członkowie Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej podlegają zasadom ustanowionym decyzją Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczącą zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (*). ___________ (*) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10.”; 2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 22 stycznia 2001 r. Rada przyjęła decyzję 2001/80/WPZiB (1) w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej („SWUE”), którego zakres uprawnień został określony w załączniku do tej decyzji. W dniu 19 listopada 2007 r. Rada zatwierdziła cztery środki, których celem jest poprawa zdolności SWUE do wczesnego planowania wojskowego na poziomie strategicznym w odniesieniu do operacji dowodzonych przez UE. Zakres uprawnień SWUE należy zmienić, aby wdrożyć powyższe środki, przed kompleksowym przeglądem zakresu uprawnień po dokonaniu oceny wdrożenia tych środków. Ponadto zakres uprawnień SWUE powinien odzwierciedlać te zmiany, które wprowadzono w strukturach i procedurach zarządzania kryzysowego Rady od ostatniej zmiany zakresu uprawnień. Należy również zmienić decyzję 2001/80/WPZiB, aby uwzględnić przyjęcie decyzji Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2),

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/395/WPZiB (Dz.U. L 132 z 26.5.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10.

L 102/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

ZAŁĄCZNIK ZAKRES UPRAWNIEŃ I ORGANIZACJA SZTABU WOJSKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (SWUE) (*) 1. Wstęp W Helsinkach państwa członkowskie UE podjęły decyzję o ustanowieniu w ramach Rady nowych stałych organów politycznych i wojskowych umożliwiających UE przyjęcie odpowiedzialności za pełen zakres zadań związanych z zapobieganiem konfliktom i zarządzaniem kryzysowym określonych w TUE. Jak przewiduje sprawozdanie z Helsinek, SWUE „w ramach struktur Rady służy fachową wiedzą o sprawach wojskowych i wspiera europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, łącznie z prowadzeniem dowodzonych przez UE wojskowych operacji zarządzania kryzysowego”. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r. z zadowoleniem przyjęła dokument zatytułowany „Obrona europejska: konsultacje, planowanie i operacje NATO/UE”. W dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła szczegółowe wnioski dotyczące wprowadzenia w życie tego dokumentu. W dniu 19 listopada 2007 r. Rada z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na temat zdolności Sztabu Wojskowego UE w zakresie wczesnego planowania na poziomie strategicznym operacji dowodzonych przez UE, zgodnie z wnioskiem Rady z maja 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 3 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.