Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 12

(1) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15. (2) Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1400/2007 (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 12).

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1). (4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz. U. L 175 z 5.7.2007, s. 10).

L 102/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.4.2008

(10)

Komisja jest jednak zaniepokojona faktem, że władze ukraińskie wydały certyfikat przewoźnika lotniczego przedsiębiorstwu, które jest w istocie przewoźnikiem lotniczym objętym już zakazem wykonywania przewozów. Jeżeli taka sytuacja się powtórzy, będzie to wskazywać, że władze te mogą nie spełniać wspólnych kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005. Ukraine Cargo Airways Istnieją potwierdzone dowody istnienia poważnych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa po stronie Ukraine Cargo Airways, przewoźnika posiadającego certyfikat wydany przez Ukrainę, które dotyczą wszystkich typów statków powietrznych. Naruszenia te zostały stwierdzone przez: Austrię, Węgry, Francję, Niemcy, Włochy Łotwę, Luksemburg, Rumunię, Polskę, Hiszpanię i Niderlandy (1) w wyniku kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA. Austria powiadomiła Komisję o nałożeniu ze skutkiem natychmiastowym zakazu wykonywania przewozów w odniesieniu do statków powietrznych typu AN-12 należących do Ukraine Cargo Airways, które były do tej pory wykorzystywane przy wykonywaniu przewozów do Austrii, w oparciu o wspólne kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, i złożyła w Komisji wniosek o aktualizację wspólnotowego wykazu na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 473/2006. Austria podjęła opisane wyżej działania z następujących powodów: a) poważne naruszenia w zakresie bezpieczeństwa po stronie przewoźnika lotniczego, potwierdzone w sprawozdaniach stwierdzających poważne braki w zakresie bezpieczeństwa wykryte w wyniku kontroli na ziemi przeprowadzonych w ramach programu SAFA oraz wskazujących, że przewoźnik, który został o tych naruszeniach poinformowany, do tej pory ich nie naprawił; b) niezdolność przewoźnika do naprawienia naruszeń w zakresie bezpieczeństwa, której dowodem są niewłaściwe i niewystarczające działania naprawcze zgłoszone w odpowiedzi na wykryte braki w dziedzinie bezpieczeństwa; c) brak zdolności i woli do usunięcia naruszeń w zakresie bezpieczeństwa po stronie władz odpowiedzialnych za nadzór nad przewoźnikiem, widoczny w braku współpracy z właściwymi organami Austrii, które przeprowadziły kontrole na ziemi, oraz w niewystarczającej zdolności do wdrożenia i wyegzekwowania odnośnych norm bezpieczeństwa. Wykryte przez Austrię i inne państwa członkowskie naruszenia w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do statków powietrznych typu AN-12, AN-26 oraz IŁ-76 dotyczyły tych samych obszarów. Ponadto naruszenia te występowały wielokrotnie w omawianym okresie. Stanowi to dowód ich systemowego charakteru.

(15)

(11)

(12)

W toku konsultacji z Komisją i niektórymi państwami członkowskimi przewoźnik Ukraine Cargo Airways przedstawił plan działań naprawczych, które jego zdaniem usuwają wszystkie wykryte naruszenia w zakresie bezpieczeństwa w obszarach serwisu, techniki i operacji, w odniesieniu do wszystkich trzech typów statków powietrznych wykorzystywanych przez przewoźnika w ramach wykonywania przewozów do Wspólnoty. Przewoźnik w trakcie wspomnianych konsultacji nie był jednak w stanie wykazać adekwatności tych działań naprawczych. W szczególności nie był on w stanie wykazać stosowności zaproponowanych działań dotyczących dyscypliny operacyjnej i nie wyjaśnił, dlaczego kontrole statków powietrznych wykorzystywanych do wykonywania lotów do Wspólnoty w dalszym ciągu wykazywały te same naruszenia, co przed nałożeniem przez Austrię zakazu wykonywania przewozów, pomimo faktu, że realizacja różnych środków ujętych w przedstawionym planie działań wydawała się zakończona w odniesieniu do operacji wykonywanych przy użyciu wszystkich typów statków powietrznych wykorzystywanych przez przewoźnika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.