Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 12

zostały stwierdzone przez Zjednoczone Królestwo w trakcie kontroli na ziemi przeprowadzonej w ramach programu SAFA (1).

(23)

Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o nałożeniu ze skutkiem natychmiastowym zakazu wykonywania przewozów w odniesieniu do statków powietrznych typu Iljuszyn IŁ-62 o znakach rejestracyjnych CU-T1283 i CU-T1284, należących do Cubana de Aviación, w oparciu o wspólne kryteria, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005. Statki te nie są obecnie wyposażone w EGPWS, czyli system ostrzegania o niebezpiecznym zbliżeniu się do powierzchni ziemi, który jest wymagany w przypadku lotów do Wspólnoty zgodnie z załącznikiem 6 do konwencji chicagowskiej. Po konsultacjach z Komisją i niektórymi państwami członkowskimi właściwe organy Republiki Kuby przyjęły decyzję o ograniczeniu certyfikatu przewoźnika lotniczego Cubana de Aviación, polegającym na wycofaniu statków powietrznych Iljuszyn IŁ-62 ze wszelkich operacji wykonywanych przez tego przewoźnika do Wspólnoty do czasu wyposażenia ich w system EGPWS. Organy te zobowiązały się również do zapewnienia wyposażenia wszystkich statków powietrznych przewoźnika wykorzystywanych w operacjach do Wspólnoty w system EGPWS do dnia 15 czerwca 2008 r. Właściwe organy Republiki Kuby zobowiązały się również do zweryfikowania, czy wszystkie wykryte naruszenia w zakresie bezpieczeństwa, w tym brak zainstalowanego systemu EGPWS, zostały w zadowalający sposób usunięte przez Cubana de Aviación przed upływem wymienionego terminu, oraz do przekazania Komisji wyników tej weryfikacji przed umożliwieniem przewoźnikowi wznowienia operacji do Wspólnoty wykonywanych przy użyciu statków powietrznych typu IŁ-62. Na podstawie wspólnych kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz w świetle działań podjętych przez właściwe organy Republiki Kuby uznaje się, że nie są konieczne żadne dalsze działania. Komisja przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie z realizacji działań naprawczych podczas następnego posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Jeżeli jednak wymienione działania zostaną uznane za niewystarczające, Komisja przekaże Komitetowi projekt odpowiednich środków. Islands Development Company


(24)

(19)

(20)

(25)

(21)

Komisja jest zdania, że właściwe organy Ukrainy muszą wzmocnić ogólny nadzór w zakresie bezpieczeństwa, a w szczególności wdrożenie i egzekwowanie stosownych norm bezpieczeństwa, aby zapewnić realizację działań naprawczych o trwałych skutkach przez przewoźników lotniczych nadzorowanych przez te organy. Właściwe organy Ukrainy muszą pilnie zająć się problemem rosnącej liczby przewoźników, w odniesieniu do których państwa członkowskie podejmują środki wyjątkowe, i którzy są następnie umieszczani w załączniku A. Dlatego zachęca się właściwe organy Ukrainy do przedstawienia planu środków służących poprawie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa nad podmiotami, nad którymi organy te sprawują nadzór regulacyjny, oraz nad statkami powietrznymi zarejestrowanymi na Ukrainie i wykorzystywanymi do wykonywania lotów do Wspólnoty. Komisja będzie dokładnie śledzić realizację tych działań, w tym działań, o których mowa w motywach 15 i 18, w celu przedstawienia projektu stosownych środków podczas kolejnego posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Cubana de Aviación SA

(26)

Istnieją potwierdzone dowody, że statek powietrzny typu Beech 1900 o znaku rejestracyjnym S7-IDC, należący do przewoźnika Islands Development Company posiadającego koncesję wydaną na Seszelach, nie jest wyposażony w EGPWS, czyli system ostrzegania o niebezpiecznym zbliżeniu się do powierzchni ziemi, wymagany w przypadku operacji do Wspólnoty zgodnie z załącznikiem 6 do konwencji chicagowskiej. Ponadto nie okazano poświadczonych dokumentów, których posiadanie na pokładzie jest wymagane zgodnie z konwencją chicagowską. Naruszenia te zostały stwierdzone przez Francję w wyniku kontroli na ziemi przeprowadzonej w ramach programu SAFA (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.