Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 12

TAAG Angola Airlines

(32)

Na zaproszenie właściwych organów Angoli i przewoźnika TAAG Angola Airlines w dniach 18–22 lutego 2008 r. zespół ekspertów z Komisji Europejskiej i państw członkowskich przeprowadził misję rozpoznawczą w Angoli. W czasie tej misji przewoźnik przedstawił aktualny stan realizacji planu działań naprawczych i prewencyjnych, których celem jest przywrócenie zgodności z normami ICAO. W sprawozdaniu zespołu stwierdza się, że przewoźnik TAAG Angola Airlines dokonał znacznych postępów w realizacji swojego planu działań, i że ogółem ponad połowę działań można uznać za zakończone. W szczególności


Komisja docenia wysiłki czynione przez TAAG Angola Airlines oraz INAVIC w celu realizacji wszystkich działań niezbędnych do spełnienia stosownych norm bezpieczeństwa. Komisja jest jednak zdania, że decyzja o wykreśleniu TAAG Angola Airlines z wykazu wspólnotowego byłaby na tym etapie przedwczesna i że wciąż występują poważne naruszenia w zakresie bezpieczeństwa, które muszą zostać usunięte, zarówno po stronie przewoźnika, jak i właściwych organów. Ponadto właściwe organy nie ukończyły jeszcze procesu ponownej certyfikacji TAAG Angola Airlines oraz pozostałych przewoźników. Komisja zauważa, że ukończenie procesu ponownej certyfikacji w terminie wskazanym przez właściwe organy Angoli będzie wymagało znacznego zwiększenia zasobów ludzkich i finansowych.

12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/7

(36)

Komisja jest zdania, że spełnienie przez właściwe organy Angoli obowiązkowych norm i zalecanych praktyk ICAO, a w szczególności sprawowanie nadzoru, jest w pewnej części uzależnione od środków finansowych, jakimi dysponują te organy. Komisja spodziewa się otrzymać w stosownym czasie sprawozdania z postępów od TAAG Angola Airlines i INAVIC. Mahan Air

(37)

W dniu 14 grudnia 2007 r. Komisja i niektóre państwa członkowskie przeprowadziły konsultacje z przewoźnikiem Mahan Air i właściwymi organami Islamskiej Republiki Iranu dotyczące zweryfikowania przez te organy postępów w realizacji działań naprawczych przez przewoźnika. W czasie grudniowych konsultacji Komisja w szczególności zwróciła się o przekazanie jej do końca lutego 2008 r. wszelkich dokumentów dotyczących postępów w realizacji działań naprawczych przez Mahan Air. W trakcie konsultacji przeprowadzonych w dniu 12 marca 2008 r. właściwe organy Islamskiej Republiki Iranu stwierdziły, że przeprowadziły kontrolę przewoźnika Mahan Air i że wszystkie naruszenia w zakresie bezpieczeństwa zostały usunięte w zadowalający ich zdaniem sposób. Mimo to ani przewoźnik, ani właściwe organy nie przedstawili dokumentów potwierdzających wdrożenie działań naprawczych w celu wykazania, że działania te były odpowiednie z punktu widzenia trwałości rozwiązań i zapewnienia skutecznego wypełnienia planu działań naprawczych przedstawionego we wrześniu i listopadzie 2007 r. W dniu 26 marca 2008 r. właściwe organy Islamskiej Republiki Iranu przekazały Komisji dokumentację obejmującą szczegółowe sprawozdanie z postępów oraz materiały dotyczące realizacji działań naprawczych przez Mahan Air po przeprowadzeniu audytu u tego przewoźnika. Komisja zamierza dokonać oceny przedłożonych dokumentów w celu sprawdzenia, czy stwierdzone uprzednio naruszenia w zakresie bezpieczeństwa zostały odpowiednio usunięte. Do czasu zakończenia tej oceny zdaniem Komisji nie ma obecnie wystarczających dowodów na to, że przewoźnik zakończył realizację działań naprawczych podjętych w celu usunięcia naruszeń, które doprowadziły do umieszczenia go w wykazie wspólnotowym. Na podstawie wspólnych kryteriów stwierdza się, że do chwili obecnej podjęcie przez Mahan Air wszelkich działań koniecznych do wypełnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa nie zostało zweryfikowane, i z tego powodu przewoźnik nie może zostać wykreślony z załącznika A. Komisja będzie w dalszym ciągu współpracować z właściwymi organami Islamskiej Republiki Iranu w celu monitorowania realizacji działań naprawczych przez Mahan Air i zapewnienia wdrożenia przez tego przewoźnika trwałych, długoterminowych rozwiązań. W tym celu Komisja zamierza przeprowadzić wizytację w najbliższych miesiącach. Przewoźnicy lotniczy z Federacji Rosyjskiej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.