Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 12

powinny pozostać w mocy, wobec czego wymienieni wyżej przewoźnicy powinni wykonywać loty do Wspólnoty wyłącznie na warunkach przewidzianych w tej decyzji i zapisanych w motywach 34–36 rozporządzenia (WE) nr 1400/2007. Komisja zamierza monitorować działania wymienionych przewoźników i sprawdzać ich sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa w świetle wyników powyższego procesu, po to, aby w razie konieczności przyjąć stosowne środki zapewniające przestrzeganie na obszarze Wspólnoty wszelkich stosownych norm, z uwzględnieniem przepisów art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005. Przewoźnicy z Republiki Kirgiskiej


(52)

Komisja jest zdania, że dokumenty przekazane przez Cronos Airlines nie uzasadniają wykreślenia tego przewoźnika z załącznika A. Niemniej jednak wszyscy przewoźnicy wymienieni w załączniku A mogą uzyskać zezwolenie na wykonywanie praw przewozowych przy użyciu statku powietrznego dzierżawionego na zasadzie leasingu „mokrego” od przewoźnika nieobjętego zakazem wykonywania przewozów, pod warunkiem wypełnienia stosownych norm bezpieczeństwa.

(46)

Przewoźnicy lotniczy ze Suazi

(53)

(47)

Właściwe organy Suazi wystąpiły z wnioskiem o wykreślenie z załącznika A przewoźników Royal Swazi Airways Corporation i Scan Air Charter, ponieważ nie posiadają oni obecnie żadnych statków powietrznych i nie wykonują w związku z tym żadnych przewozów. Organy te zwróciły się również o wykreślenie z załącznika A przewoźnika Swaziland Airlink, ponieważ wykonuje on przewozy statkiem powietrznym certyfikowanym i serwisowanym w Republice Południowej Afryki z załogą posiadającą licencje wydane w RPA. Właściwe organy Suazi potwierdzają stosowne certyfikaty, zatwierdzenia i licencje.

(48)

Organy Republiki Kirgiskiej dostarczyły Komisji dowody na wycofanie certyfikatu przewoźnika lotniczego Galaxy Air ze względów bezpieczeństwa. Ponieważ przewoźnik ten, posiadający certyfikat wydany w Republice Kirgiskiej, w konsekwencji zaprzestał prowadzenia działalności, należy wykreślić go z załącznika A. Przewoźnicy lotniczy z Gwinei Równikowej

(54)

(49)

Komisja otrzymała informację, że przewoźnik Ceiba Intercontinental wykonuje przewozy handlowe na podstawie certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwe organy Gwinei Równikowej, po czym zwróciła się do tych organów o przekazanie wszelkich stosownych informacji dotyczących tego przedsiębiorstwa. Właściwe organy Gwinei Równikowej nie odpowiedziały do tej pory na wniosek Komisji.

(55)

Jeśli chodzi o Royal Swazi Airways Corporation i Scan Air Charter, Komisja jest zdania, że wykreślenie ich z załącznika A nie jest uzasadnione, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że przewoźnicy ci już nie istnieją. W odniesieniu do przewoźnika Swaziland Airlink Komisja również jest zdania, że jego wykreślenie z załącznika A nie jest uzasadnione. Niemniej jednak wszyscy przewoźnicy wymienieni w załączniku A mogą uzyskać zezwolenie na wykonywanie praw przewozowych przy użyciu statku powietrznego dzierżawionego na zasadzie leasingu „mokrego” od przewoźnika nieobjętego zakazem wykonywania przewozów, pod warunkiem wypełnienia stosownych norm bezpieczeństwa.

Przewoźnicy lotniczy z Republiki Indonezji W dniu 25 marca 2008 r. Komisja otrzymała nowy plan działań przygotowany przez właściwe organy Indonezji, któremu nie towarzyszyły dokumenty potwierdzające jego realizację, i z którego wynikało, że ukończenie niektórych etapów planu nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu 2008 r. Z przekazanych informacji nie wynika, by krajowe organy były obecnie w stanie zapewnić nadzór nad wszystkimi przewoźnikami, którym wydały certyfikaty przewoźnika lotniczego, w tym nad przewoźnikiem Garuda.

(50)

Na podstawie wspólnych kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 przewoźnik Ceiba Intercontinental powinien zostać objęty zakazem wykonywania przewozów i wpisany do załącznika A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.