Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 34

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 34

L 102/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, Niniejszym we wspólnym działaniu 2004/551/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:


1) artykuł 9 ust. 1 pkt 1.5 otrzymuje brzmienie: a także mając na uwadze, co następuje: „1.5. mianuje dyrektora zastępców;”;

(1)

naczelnego

i

jego

dwóch

W dniu 12 lipca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony (1) (zwanej dalej „Agencją”), przewidujące m.in. że dyrektor naczelny i jego zastępca są mianowani przez Radę Sterującą Agencji na wniosek szefa Agencji i że działają oni z upoważnienia szefa Agencji oraz zgodnie z decyzjami Rady Sterującej.

2) artykuł 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor naczelny oraz jego dwaj zastępcy powoływani są przez Radę Sterującą na wniosek szefa Agencji na okres trzech lat. Rada Sterująca może przedłużyć ten okres o dwa lata. Dyrektor naczelny i jego dwaj zastępcy działają z upoważnienia szefa Agencji oraz zgodnie z decyzjami Rady Sterującej.

(2)

W dniu 25 września 2007 r. Rada Sterująca postanowiła zalecić – zgodnie ze sprawozdaniem szefa Agencji w sprawie wykonania wspólnego działania 2004/551/WPZiB, przedstawionym na podstawie art. 27 tego wspólnego działania – aby Rada zmieniła wspólne działanie, tworząc stanowisko drugiego zastępcy dyrektora naczelnego, i poleciła przeprowadzić kolejny przegląd w 2010 r.

2. Dyrektor naczelny, wspomagany przez swoich dwóch zastępców, podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej pracy Agencji. Jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia ogólnej spójności ich pracy. Jest szefem personelu Agencji.”;

3) artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

(3)

Wspólne działanie 2004/551/WPZiB powinno zostać w związku z tym odpowiednio zmienione. „Artykuł 27 Klauzula przeglądu Nie później niż dnia 30 czerwca 2010 r. szef Agencji przedstawia Radzie Sterującej sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszego wspólnego działania, mając na względzie możliwość dokonania przeglądu wspólnego działania przez Radę.”.

(4)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu ani we wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy więc w opracowywaniu ani w przyjęciu niniejszego wspólnego działania i nie jest nim związana,

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

(1) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, s. 17.

12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/35

Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 3 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.