Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 7

Strona 1 z 2
15.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/303/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3,


Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu nasieniem trzody chlewnej ustanowiono w dyrektywie Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem trzody chlewnej oraz w przywozie (4).

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej ustanowiono w decyzji Komisji 95/483/WE z dnia 9 listopada 1995 r. określającej wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu komórkami jajowymi i zarodkami trzody chlewnej (5).

(1)

Na Słowacji wystąpiło ognisko klasycznego pomoru świń.

(7)

W oczekiwaniu na spotkanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi należy przyjąć tymczasowe środki ochronne.

(2)

Ze względu na handel żywymi świniami oraz niektórymi produktami wieprzowymi wystąpienie tego ogniska może stanowić zagrożenie dla stad w pozostałych państwach członkowskich.

(8)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt dokonuje przeglądu niniejszej decyzji,

(3)

Słowacja podjęła środki w ramach dyrektywy Rady 2001/89/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Warunki dotyczące zdrowia zwierząt oraz wymogi certyfikacyjne w zakresie handlu żywymi świniami ustanowiono w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (3).

1. Bez uszczerbku dla środków wprowadzonych dyrektywą Rady 2001/89/WE i w szczególności jej art. 9, 10 i 11 Słowacja gwarantuje, że:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). 2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

a) świnie nie są transportowane z i do gospodarstw, w których hodowane są świnie, zlokalizowanych na obszarach określonych w załączniku;

(4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (5) Dz.U. L 275 z 18.11.1995, s. 30.

L 105/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2008

b) transport świń przeznaczonych do uboju, pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych poza obszarami określonymi w załączniku, do ubojni zlokalizowanych na tych obszarach oraz tranzyt świń przez te obszary jest dozwolony wyłącznie na głównych drogach lub liniach kolejowych oraz zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami wydanymi przez właściwe organy w celu zapobieżenia bezpośrednim lub pośrednim kontaktom tych świń z innymi świniami podczas transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 10 z 200815.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L105 - 5 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L105 - 4 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L105 - 1 z 200815.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.