Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 14

L 106/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2008

DECYZJA RADY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (2008/306/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 ust. 1 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (8)

W trakcie procesu przystąpienia Ukrainy do WTO Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą, w którym Ukraina zobowiązała się do zniesienia należności celnych wywozowych w handlu towarami z chwilą wejścia w życie przyszłego porozumienia o wolnym handlu pomiędzy UE a Ukrainą. Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty,

W dniu 14 czerwca 1994 r. Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie oraz Ukraina podpisały w Luksemburgu Umowę o partnerstwie i współpracy (PCA), która weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r. Uwzględniając zobowiązanie Wspólnoty i jej państw członkowskich oraz Ukrainy do wzmocnienia integracji gospodarczej, która stanowi zasadniczą podstawę ich partnerstwa. Od marca 2007 r. trwają negocjacje w sprawie rozszerzonego porozumienia pomiędzy UE i Ukrainą, mającego zastąpić Umowę o partnerstwie i współpracy. Celem rozszerzonego porozumienia jest stworzenie szeroko zakrojonej strefy wolnego handlu, jako głównego elementu rozszerzonego porozumienia, po przystąpieniu Ukrainy do WTO. W kontekście negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do WTO, w imieniu Wspólnoty Komisja wynegocjowała szereg szczegółowych zobowiązań dotyczących otwarcia rynku przez Republikę Ukrainy, które, jak stwierdzono w memorandum uzgodnionym przez negocjatorów reprezentujących Republikę Ukrainy i Komisję w dniu 17 marca 2003 r., mają szczególne znaczenie dla Wspólnoty. Zobowiązania te będą zawarte w protokole przystąpienia Ukrainy do WTO.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych. Tekst porozumienia w formie wymiany listów załączony jest do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w celu związania nim Wspólnot (1). Artykuł 3 Decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

(6)

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 17 z 200816.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L106 - 15 z 200816.4.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200816.4.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L106 - 6 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L106 - 3 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L106 - 1 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.