Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 7

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 7

Strona 1 z 5
16.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/7

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, REPUBLIKA PANAMY, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej podpisane między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Panamy zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie pewnych aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy z siedzibą w jednym z państw członkowskich mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi krajami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych krajów trzecich możliwość nabywania udziałów w liniach lotniczych posiadających koncesje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Panamy, które są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do zgodności z tym prawem celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczych, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu powietrznego między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi ze Wspólnoty a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Panamy, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. Określenie „państwa członkowskie LACAC” oznacza państwa członkowskie Komisji Lotnictwa Cywilnego Ameryki Łacińskiej (Latin American Civil Aviation Commission).

Artykuł 2 Wyznaczenie, upoważnienie i cofnięcie 1. Postanowienia zawarte w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia zawarte w artykułach wymienionych odpowiednio w załączniku II litery a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz pozwoleń wydanych przez Republikę Panamy oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub pozwoleń wydanych przewoźnikowi lotniczemu. Postanowienia zawarte w ustępach 4 i 5 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia zawarte w artykułach wymienionych odpowiednio w załączniku II litery a) i b) w odniesieniu, odpowiednio, do wyznaczenia przez Republikę Panamy przewoźnika lotniczego, upoważnień oraz pozwoleń wydanych mu przez państwo członkowskie oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub pozwoleń wydanych wspomnianemu przewoźnikowi lotniczemu. 2. Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Republika Panamy wyda odpowiednie upoważnienia i pozwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

2. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 17 z 200816.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L106 - 15 z 200816.4.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 14 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 6 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L106 - 3 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L106 - 1 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.