Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.

Data ogłoszenia:2008-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 1

Strona 1 z 2
17.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 2,

Morza Bałtyckiego (podobszary 25–32, wody WE), dokonywane przez statki pływające pod banderą Polski, trzykrotnie przekroczyły ilości początkowo zgłoszone przez Polskę. Ponadto statki pływające pod banderą Polski kontynuowały połowy tego stada po wprowadzeniu zakazu, przez co nastąpiło jeszcze większe przekroczenie kwoty przydzielonej Polsce na rok 2007.

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

W następstwie kilku spotkań o charakterze technicznym, jakie odbyły się między władzami Polski a Komisją w celu ustalenia zweryfikowanego poziomu przełowów, Polska zgłosiła przekroczenie kwoty o 8 000 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalającym wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (2) przydzielono Polsce kwoty na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim na rok 2007.

(6)

Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/1993 przewiduje, że Rada przyjmuje zasady dotyczące potrącenia złowionych ilości przekraczających kwoty roczne. Zasady są ustanawiane stosownie do celów i strategii zarządzania Wspólnej Polityki Rybackiej i uwzględniają, nadając temu charakter priorytetowy, stopień, do jakiego nastąpiło przełowienie oraz stan biologiczny zasobów, których to dotyczy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 (3) stanowi, że ponieważ uznano, iż połowy dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego (podobszary 25–32, wody WE) wyczerpały kwotę przydzieloną Polsce na 2007 r., w związku z tym od dnia 12 lipca 2007 r. połowy tego stada w Morzu Bałtyckim przez statki pływające pod banderą Polski zostały zakazane.

Takie zasady zostały ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (4). Zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia wszystkie ilości przekraczające kwoty roczne są odejmowane od kwot przyznanych na następny rok w odniesieniu do tego samego stada.

(3)

Na podstawie posiadanych informacji Komisja oceniła w lipcu 2007 r., że połowy dorsza we wschodniej części

(7)

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1). 2) Dz.U. L 367 z 22.12.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 754/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 26). (3) Dz.U. L 180 z 10.7.2007, s. 3.

Główne przyczyny przekroczenia kwoty na połowy dorsza przez statki pływające pod banderą Polski to niewystarczająca kontrola i nieskuteczny program jej wdrażania oraz flota, której potencjał połowów dorsza jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do uprawnień połowowych przydzielanych co roku Polsce przez Radę.

(4) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

L 107/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2008

(8)

Aby nadrobić poważne braki we wdrażaniu wspólnej polityki rybackiej przez Polskę, przejawiające się w szczególności błędnie zadeklarowanymi lub niezgłoszonymi połowami dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, oraz w celu uniknięcia ponownego przełowienia dorsza, jakie miało miejsce w 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 70 z 200817.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L107 - 62 z 200817.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L107 - 60 z 200817.4.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L107 - 32 z 200817.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793)

 • Dz. U. L107 - 31 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Irlandii

 • Dz. U. L107 - 30 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L107 - 29 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L107 - 28 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L107 - 26 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w kwietnia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L107 - 6 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L107 - 4 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.