Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793)

Data ogłoszenia:2008-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 32

Strona 1 z 8
L 107/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793) (2008/312/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając dyrektywę 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2, po otrzymaniu opinii od Komitetu Doradczego ustanowionego zgodnie z procedurą określoną w art. 21, a także mając na uwadze, co następuje:


Artykuł 1 Określony w załączniku standardowy dokument jest stosowany w odniesieniu do każdego przemieszczenia odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego między państwami członkowskimi, a także do ich przywozu na obszar Wspólnoty, wywozu z obszaru Wspólnoty oraz tranzytu poprzez obszar Wspólnoty w zakresie dyrektywy 2006/117/Euratom. Artykuł 2 Standardowy dokument jest dostępny w formie elektronicznej, w formacie przedstawionym przez Komisję. Artykuł 3

(1)

Komisja jest zobowiązana ustanowić nowy standardowy dokument, który ma być stosowany do przemieszczania odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego w zakresie dyrektywy 2006/117/Euratom. Wymagane jest, by nowy standardowy dokument stosowany był w odniesieniu do przemieszczania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego między państwami członkowskimi oraz do przywozu na obszar Wspólnoty i wywozu z obszaru Wspólnoty takich odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, a także do ich tranzytu z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego przez obszar Wspólnoty. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ustanowionego zgodnie z procedurą określona w art. 21,

Państwa członkowskie podejmą środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji najpóźniej do dnia 25 grudnia 2008 r. Artykuł 4 Uchyla się decyzję Komisji 93/552/Euratom (2).

(2)

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, s. 21.

(2) Dz.U. L 268 z 29.10.1993, s. 83.

17.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/33

ZAŁĄCZNIK Standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (dyrektywa Rady 2006/117/Euratom) Uwagi ogólne Sekcje od A-1 do A-6: wypełnia się w odniesieniu do przemieszczenia odpadów promieniotwórczych. Sekcje od B-1 do B-6: wypełnia się w odniesieniu do przemieszczenia wypalonego paliwa jądrowego (w tym wypalonego paliwa przeznaczonego do ostatecznego składowania i jako takie zaliczonego do kategorii odpadów). Sekcja A-1 lub B-1 (wniosek o zezwolenie na przemieszczenie): wypełnia wnioskodawca, czyli zależnie od typu przemieszczenia: — posiadacz, w przypadku przemieszczenia między państwami członkowskimi (typ MM) lub wywozu z obszaru Wspólnoty do kraju trzeciego (typ ME), — odbiorca, w przypadku przywozu na obszar Wspólnoty z kraju trzeciego (typ IM), — osoba odpowiedzialna za przemieszczanie w państwie członkowskim, za pośrednictwem którego odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe wprowadzane są na obszar Wspólnoty, w przypadku tranzytu przez obszar Wspólnoty (typ TT). Sekcja A-2 lub B-2 (potwierdzenie odbioru wniosku): wypełniają stosowne zaangażowane właściwe organy, którymi są – zależnie od typu przemieszczenia – właściwe organy: — państwa członkowskiego pochodzenia, w przypadku przemieszczenia typu MM lub ME, — państwa członkowskiego przeznaczenia, w przypadku przemieszczenia typu IM, — państwa członkowskiego pierwszego wprowadzenia na obszar Wspólnoty, w przypadku przemieszczenia typu TT, oraz wszystkie właściwe organy państw członkowskich tranzytu, jeżeli takowe występują.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 70 z 200817.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L107 - 62 z 200817.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L107 - 60 z 200817.4.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L107 - 31 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Irlandii

 • Dz. U. L107 - 30 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L107 - 29 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L107 - 28 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L107 - 26 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w kwietnia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L107 - 6 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L107 - 4 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.