Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

Data ogłoszenia:2008-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 60

L 107/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA CHAD/2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (2008/313/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

zaangażowania swoich sił w operację. KPiB, który sprawuje kontrolę polityczną nad operacją i kieruje nią strategicznie, będzie uwzględniał opinie wydane przez Komitet Uczestników.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

(4)

uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1) (operacja EUFOR Tchad/RCA), w szczególności jego art. 10 ust. 5,

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które dotyczą kwestii obronnych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Na mocy art. 10 ust. 5 wspólnego działania 2007/677/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji EUFOR Tchad/RCA.

Ustanowienie i zakres uprawnień Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (zwany dalej „Komitetem Uczestników”). Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określony jest w konkluzjach z posiedzeń Rady Europejskiej w Nicei i w Brukseli.

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniu 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w Brukseli z dnia 24 i 25 października 2002 r. przewidziano uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysowego i ustanowienia Komitetu Uczestników.

Artykuł 2 Skład 1. Skład Komitetu Uczestników jest następujący:

(3)

Komitet Uczestników będzie odgrywał główną rolę w bieżącym zarządzaniu operacją EUFOR Tchad/RCA. Komitet będzie stanowił główne forum, na którym państwa uczestniczące wspólnie zajmą się kwestiami

— przedstawiciele wszystkich państw członkowskich,

(1) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.

— przedstawiciele państw trzecich biorących udział w operacji i mających znaczący udział wojskowy, o których mowa w załączniku.

17.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/61

2. Dowódca operacji UE, dyrektor generalny Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej lub ich przedstawiciele oraz przedstawiciele Komisji uczestniczą w posiedzeniach Komitetu Uczestników. 3. Do udziału w odpowiednich częściach dyskusji mogą być zaproszone w stosownych przypadkach osoby trzecie. Artykuł 3 Przewodniczący Nie naruszając prerogatyw Prezydencji przewodniczącym Komitetu Uczestników tej operacji będzie Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel lub jego przedstawiciel konsultujący się ściśle z Prezydencją i z przewodniczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (CEUMC) lub jego przedstawicielem. Artykuł 4 Posiedzenia 1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoływane przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne. 2. Przed posiedzeniem przewodniczący udostępnia wstępny porządek obrad oraz dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Po każdym posiedzeniu podawane jest do wiadomości streszczenie obrad. Artykuł 5 Procedura 1. Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 i bez uszczerbku dla kompetencji KPiB oraz obowiązków dowódcy operacji UE, — zasadę jednomyślności przedstawicieli państw wnoszących wkład do operacji stosuje się wtedy, gdy Komitet Uczestników podejmuje decyzje w sprawie bieżącego zarządzania operacją, — zasadę jednomyślności członków Komitetu Uczestników stosuje się, gdy Komitet Uczestników przedstawia zalecenia

dotyczące wprowadzenia ewentualnych dostosowań do planowania operacyjnego, także ewentualnego dostosowania celów. Wstrzymanie się od głosu przez członka nie wyklucza jednomyślności. 2. Przewodniczący ustala, czy większość przedstawicieli państw uprawnionych do uczestnictwa w obradach jest obecna. 3. Wszystkie kwestie proceduralne są rozstrzygane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. 4. Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez Komitet. Artykuł 6 Poufność 1. Do posiedzeń i obrad Komitetu Uczestników mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przedstawiciele będący członkami Komitetu Uczestników posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. 2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że Komitet Uczestników jednomyślnie zdecyduje inaczej. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

M. IPAVIC

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Lista państw trzecich, o której mowa w art. 2 ust. 1 — Albania

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 107 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 70 z 200817.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi (  Dz.U. L 35 z 9.2.2008)

 • Dz. U. L107 - 62 z 200817.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/314/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L107 - 32 z 200817.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 793)

 • Dz. U. L107 - 31 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Irlandii

 • Dz. U. L107 - 30 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania siedmiu członków i siedmiu zastępców członków Komitetu Regionów ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L107 - 29 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L107 - 28 z 200817.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L107 - 26 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w kwietnia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L107 - 6 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L107 - 4 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 1 z 200817.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.