Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 30

Strona 1 z 2
L 108/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/317/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(6)

W przypadku rotenonu informacje, które zostały przedstawione, a następnie przeanalizowane przez Komisję oraz ekspertów z państw członkowskich, wskazały na potrzebę dalszego stosowania odnośnej substancji. Przez wzgląd na obecny stan rzeczy uzasadnione byłoby zatem przedłużenie okresu wycofania zezwoleń dla pewnych nieodzownych zastosowań, dla których brak skutecznych substancji zastępczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłych warunków mających na celu zmniejszenie wszelkiego ewentualnego ryzyka. W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatkowego okresu na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów, nieprzekraczającego dwunastu miesięcy, w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny. W przypadkach w których przewiduje się dłuższy okres uprzedzenia o zamiarze wycofania, taki okres może zostać skrócony i wygasać z końcem okresu wegetacji. Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla przedmiotowych substancji czynnych, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie badania tych substancji w ramach programu prac.

(7)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

(3)

Rotenon, wyciąg z Equisetum i chlorowodorek chininy to substancje wyznaczone do czwartego etapu programu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (4)

Jedyni powiadamiający w odniesieniu do rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy poinformowali Komisję w dniach odpowiednio 5 stycznia 2007 r., 15 lutego 2007 r. i 20 czerwca 2007 r. o tym, że nie zamierzają w dalszym ciągu uczestniczyć w programie prac w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie będą przedkładane dalsze informacje. Nie należy zatem włączać tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 1 Substancje czynne wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji nie są włączone jako substancje czynne do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Państwa członkowskie dopilnowują, aby: a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne wymienione w załączniku I zostały wycofane do dnia 10 października 2008 r.;

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/45/WE (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 21). (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007 (Dz.U. L 246 z 21.9.2007, s. 19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 29 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

 • Dz. U. L108 - 23 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063) (1)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 18 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L108 - 8 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L108 - 7 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 3 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L108 - 1 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.