Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 6

W świetle tych informacji i/lub sprawozdań może być wydana decyzja o zawieszeniu wpisu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; podobna decyzja może być podjęta w przypadkach, kiedy państwo trzecie nie dostarczyło wymaganej informacji przed ostatecznym terminem określonym we wnioskach Komisji lub też kiedy państwo trzecie nie wyraziło zgody na przeprowadzenie kontroli na miejscu w celu ustalenia zgodności z warunkami wpisu do wykazu.


Artykuł 3 Rozporządzenie (EWG) nr 94/92 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 4 Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

18.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/11

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I WŁAŚCIWE SPECYFIKACJE ARGENTYNA 1. Kategorie produktów: a) nieprzetworzone produkty roślinne, zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem: — zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją; b) przetworzone produkty roślinne i produkty pochodzące od zwierząt gospodarskich przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, z wyjątkiem: — produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, oznakowanych lub mających zostać oznakowanymi w związku z konwersją. 2. Pochodzenie: produkty kategorii 1 lit. a) oraz produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b) uprawiane w Argentynie. 3. Jednostki kontrolujące: — Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), — Organización Internacional Agropecuaria (OIA), — Letis SA, — Food Safety SA. 4. Jednostki wydające świadectwo: jak w pkt 3. 5. Czas włączenia: 30 czerwca 2013 r. AUSTRALIA 1. Kategorie produktów: a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; b) środki spożywcze składające się zasadniczo z przynajmniej jednego składnika pochodzenia roślinnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. 2. Pochodzenie: produkty kategorii 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b) uprawiane w Australii. 3. Jednostki kontrolujące: — Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry), — Bio-dynamic Research Institute (BDRI), — Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), — National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), — Australian Certified Organic Pty. Ltd.

L 108/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2008

4. Jednostki wystawiające świadectwa: jak w pkt 3. 5. Czas włączenia: 30 czerwca 2013 r. KOSTARYKA 1. Kategorie produktów: a) nieprzetworzone produkty roślinne w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; b) przetworzone produkty roślinne przeznaczone do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. 2. Pochodzenie: produkty kategorii 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki produktów kategorii 1 lit. b), które zostały wytworzone na Kostaryce. 3. Jednostki kontrolujące: Eco-LOGICA i BCS Oko-Garantie. 4. Jednostki wydające świadectwo: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 30 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293) (1)

 • Dz. U. L108 - 29 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

 • Dz. U. L108 - 23 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063) (1)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 18 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L108 - 7 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 3 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L108 - 1 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.