Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8

Strona 1 z 6
L 108/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności. Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 stanowi, że towary przywożone z państw trzecich mogą być wprowadzone do obrotu wówczas, gdy pochodzą z państwa trzeciego stosującego zasady produkcji i środki kontroli odpowiadające tym stosowanym we Wspólnocie oraz znajdującego się w wykazie, który zostanie sporządzony przez Komisję. Należy sporządzić taki wykaz. Ponadto powinny zostać określone szczegółowe zasady procedury badającej wniosek państwa trzeciego w związku z wpisaniem go do wykazu. W celu zapewnienia stosowania wymagań w każdym z państw trzecich, należy wskazać jednostki odpowiedzialne za wydawanie świadectw kontroli zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wykaz państw trzecich określony w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 ustanowiony jest w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Wykaz podaje wszystkie informacje uważane za niezbędne w odniesieniu do każdego państwa trzeciego, aby umożliwić identyfikację produktu objętego zasadami określonymi w art. 11 ust. 3 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, w szczególności:

(2)

a) organ lub jednostki albo jednostka odpowiedzialna w państwach trzecich za wydanie certyfikatu kontroli w celu przywozu do Wspólnoty;

b) organ kontroli lub organy kontroli w państwach trzecich i/lub prywatne organizacje uznane przez dane państwo członkowskie do przeprowadzenia nadzoru.

(3)

Ponadto w odpowiednim przypadku wykaz może określać:

— zakłady przetwórcze i eksporterów podlegających systemowi kontroli,

(4)

— produkty objęte tymi zasadami.

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 123/2008 (Dz.U. L 38 z 12.2.2008, s. 3). 2) Dz.U. L 11 z 17.1.1992, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 956/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 41). (3) Zob. załącznik II.

Artykuł 2 1. Komisja rozważa, czy włączyć państwo trzecie do wykazu z załącznika I po otrzymaniu wniosku o wpisanie do wykazu od przedstawiciela państwa trzeciego.

18.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/9

2. W okresie sześciu miesięcy od jego otrzymania wniosek o wpisanie zostaje uzupełniony o dokumentację techniczną sporządzoną w jednym z urzędowych języków Wspólnoty i wszystkie informacje potrzebne Komisji w celu zapewnienia, że warunki określone w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 są spełnione dla produktów przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 30 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293) (1)

 • Dz. U. L108 - 29 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

 • Dz. U. L108 - 23 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063) (1)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 18 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L108 - 7 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 3 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L108 - 1 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.