Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 11

Strona 1 z 4
19.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:


(8) (1)

Wnioski dotyczące oświadczeń zdrowotnych powinny uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006, w szczególności ogólne zasady i warunki określone w jego art. 3 i 5. Dla każdego oświadczenia zdrowotnego należy złożyć oddzielny wniosek, określający rodzaj danego oświadczenia.

(7)

Szczegółowe dane i dokumenty złożone zgodnie z tym rozporządzeniem powinny być bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych informacji, których Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) może zażądać w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 ustanawia zasady stosowania oświadczeń przy oznakowaniu, prezentacji i w reklamie żywności. Z wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych powinno odpowiednio i wystarczająco wynikać, że oświadczenie zdrowotne jest oparte i potwierdzone przez powszechnie uznane dowody naukowe, z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych i oceny dowodów. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 konieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych, złożonych zgodnie z rozporządzeniem, łącznie z przepisami dotyczącymi ich przygotowania i przedstawiania. Przepisy wykonawcze powinny zapewniać, że dokumentacja dotycząca wniosku jest zebrana w sposób definiujący i klasyfikujący dane naukowe niezbędne do oceny wniosków przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Przepisy wykonawcze mają służyć jako ogólne wytyczne, a charakter i zakres badań niezbędnych do oceny wartości naukowej oświadczenia może się różnić w zależności od jego charakteru.

Na żądanie Komisji, Urząd wydał opinię na temat przewodnika naukowo-technicznego w sprawie przygotowania i przedstawiania wniosków dotyczących oświadczeń zdrowotnych (2). Wnioski powinny być zgodne ze wskazówkami Urzędu w połączeniu z przepisami wykonawczymi, aby zapewnić zharmonizowane składanie wniosków do Urzędu.

(2)

(9)

Aby umożliwić ochronę danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, wnioski dotyczące ochrony danych poufnych muszą być uzasadnione i wszystkie dane muszą być umieszczone w oddzielnej części wniosku.

(3)

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące następujących wniosków:

(5)

a) wnioski o wydanie zezwolenia, składane zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006; oraz

(2) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753812_1178623592471.htm

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. Sprostowanie w Dz.U. L 12 z 18.1.2007, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 109/2008 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 14).

L 109/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 35 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

 • Dz. U. L109 - 32 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

 • Dz. U. L109 - 30 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 17 z 200819.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 7 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.