Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 17

Strona 1 z 6
19.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie gromadzenia i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych, korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (2).

(4)

Program SAFA powinien zostać uzupełniony o odpowiednie środki mające na celu zapewnienie wspólnych standardów przeprowadzania kontroli na ziemi, takich jak podręcznik kontroli na ziemi.

(5)

Dyrektywa 2004/36/WE wprowadza zharmonizowane podejście do skutecznego wykonywania międzynarodowych norm bezpieczeństwa we Wspólnocie poprzez zharmonizowanie reguł i procedur dotyczących kontroli na ziemi statków powietrznych państw trzecich, lądujących w portach lotniczych położonych w państwach członkowskich. Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie, przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, lądujących w dowolnym porcie lotniczym państwa członkowskiego, otwartym dla międzynarodowego ruchu lotniczego, zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w gromadzeniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi. Wspólnotowe zobowiązania państw członkowskich wynikające z dyrektywy 2004/36/WE mogły być uprzednio w znacznym stopniu wykonywane poprzez dobrowolne uczestnictwo w zapoczątkowanym w roku 1996 przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC) programie SAFA (ocena bezpieczeństwa zagranicznych statków powietrznych), zarządzanie którym powierzono Zrzeszeniu Władz Lotniczych (JAA). Z dniem 1 stycznia 2007 r. program SAFA przekazano do wyłącznej kompetencji Wspólnoty i obecnie zarządza nim Komisja wspomagana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r., wprowadzającym w życie dyrektywę

Załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE zawiera tylko bardzo ogólne kryteria, gdyż w momencie jego przyjęcia szczegółowe wytyczne i procedury techniczne były publikowane i regularnie aktualizowane przez JAA, a następnie wdrażane na zasadzie dobrowolności przez państwa ECAC uczestniczące w programie SAFA.

(6)

(2)

Ze względu na przekazanie programu SAFA Wspólnocie i rosnące znaczenie przypisywane przez Komisję wynikom kontroli na ziemi przeprowadzanych w ramach programu SAFA w procesie podejmowania przez Komisję decyzji odnośnie do wpisania przewoźników do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów, ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych, podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE, uznaje się za konieczne określenie kluczowych elementów podręcznika dotyczącego przeprowadzania kontroli na ziemi.

(3)

(7)

Kluczowe elementy podręcznika stanowią zasadnicze standardy dla skutecznego przeprowadzenia kontroli na ziemi i w związku z tym powinny jak najszybciej zostać zawarte w załączniku II do dyrektywy 2004/36/WE, który ustanawia procedurę przeprowadzania kontroli na ziemi, w szczególności w związku z przekazaniem programu SAFA w kompetencje Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 35 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

 • Dz. U. L109 - 32 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

 • Dz. U. L109 - 30 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 11 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 7 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.