Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 30

L 109/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2008

DECYZJA RADY z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET (2008/319/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 uwzględniając Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, który to protokół jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 2 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze, W decyzji Rady 2000/265/WE (4) wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 1999/870/WE (1) i decyzji 2007/149/WE (2) zastępca sekretarza generalnego Rady został upoważniony do tego, by w związku z włączaniem dorobku Schengen w ramy Unii Europejskiej reprezentować niektóre państwa członkowskie podczas zawierania umów w sprawie instalowania i eksploatacji infrastruktury łączności dla środowiska Schengen („SISNET”) oraz realizować te umowy, do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską.

„1. Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.”;

2) artykuł 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26 Państwa określone w art. 25 przekazują Sekretarzowi Generalnemu swe wkłady finansowe zgodnie z następującym kluczem podziału.

(2)

Zobowiązania finansowe wynikające z tych umów obciążają szczególny budżet (dalej zwany „budżetem SISNET”), z którego finansowana jest infrastruktura łączności wymieniona we wspomnianych decyzjach Rady.

(3)

Konfederacja Szwajcarska ma stosować przepisy dorobku Schengen dotyczące systemu informacyjnego Schengen od daty, którą określi Rada zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3).

Wysokość wkładów, które wpłacają państwa członkowskie określone w art. 25, z jednej strony, a Islandia, Norwegia i Szwajcaria, z drugiej strony, obliczana jest corocznie na podstawie udziału każdego zainteresowanego państwa członkowskiego oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w ogólnym produkcie krajowym brutto (PKB) wszystkich państw, o których mowa w art. 25, za poprzedni rok. Wysokość wkładów zainteresowanych państw członkowskich obliczana jest corocznie, z uwzględnieniem wkładów Islandii, Norwegii i Szwajcarii, na podstawie wskaźnika środków własnych pochodzących z VAT każdego z tych państw członkowskich do sumy środków Wspólnot Europejskich pochodzących z VAT ustalonych po ostatnich zmianach budżetu Unii za poprzedni rok budżetowy.

(4)

Od tej daty Konfederacja Szwajcarska powinna uczestniczyć w budżecie SISNET,

Dodatkowe koszty wynikające z rozciągnięcia infrastruktury łączności na Republikę Czeską, Estonię, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację nie obciążają Irlandii ani Zjednoczonego Królestwa.”;

(4) Dz.U. L 85 z 6.4.2000, s. 12. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2007/155/WE (Dz.U. L 68 z 8.3.2007, s. 5).

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 41. (2) Dz.U. L 66 z 6.3.2007, s. 19. (3) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

19.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/31

3) w art. 28 dodaje się ustęp w brzmieniu: „4. W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla przepisów art. 49 Szwajcaria ma obowiązek dokonać swoich pierwszych wpłat do dnia 1 lipca 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 35 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

 • Dz. U. L109 - 32 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 17 z 200819.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 11 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 7 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.