Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 32

Strona 1 z 3
L 109/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

(Jedynie teksty w języku hiszpańskim i polskim są autentyczne)


(2008/320/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 pkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

wszystkie działania możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, mające na celu ograniczenie do minimum zastosowania krytycznego i związanej z tym ewentualnej emisji bromku metylowego. Wnioskodawca powinien także wykazać, że zostały podjęte stosowne starania w celu dokonania oceny, przygotowania do sprzedaży i zapewnienia krajowego oficjalnego zatwierdzenia substancji alternatywnych i substytutów; oraz że istnieją programy badawcze mające na celu opracowanie i wykorzystanie substancji alternatywnych i substytutów. Do Komisji wpłynęło sześć wniosków w sprawie zastosowań krytycznych bromku metylowego na ogółem 245 146 kg, z dwóch państw członkowskich, tj. z Polski (12 995 kg) i Hiszpanii (232 151 kg). W celu określenia ilości bromku metylowego spełniającej warunki zezwolenia dotyczącego zastosowań krytycznych w 2008 r., Komisja zastosowała kryteria zawarte w decyzji IX/6 oraz w art. 3 ust. 2 pkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja ustaliła, że we Wspólnocie były dostępne odpowiednie substancje alternatywne, a w okresie następującym po sporządzeniu wniosków przez państwa członkowskie stały się one bardziej rozpowszechnione w wielu krajach będących stronami protokołu montrealskiego. W rezultacie Komisja określiła, że w 2008 r. można wykorzystać 212 671 kg bromku metylowego w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań krytycznych we wszystkich państwach członkowskich, które złożyły wniosek o stosowanie bromku metylowego. Ilość ta stanowi 1,1 % zużycia bromku metylowego w 1991 r. we Wspólnocie Europejskiej i wskazuje, że ponad 98,9 % bromku metylowego zostało zastąpione przez substancje alternatywne. Kategorie zastosowań krytycznych są zgodne z kategoriami określonymi w tabeli A decyzji XIX/9 przyjętej na dziewiętnastym posiedzeniu stron protokołu montrealskiego (3).

Artykuł 3 ust. 2 pkt (i) lit. d) i art. 4 ust. 2 pkt (i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazują produkcji, przywozu i wprowadzania do obrotu po dniu 31 grudnia 2004 r. bromku metylowego przeznaczonego do wszystkich zastosowań, z wyjątkiem, między innymi (2), zastosowań krytycznych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt (ii) oraz z kryteriami ustalonymi w decyzji IX/6 przyjętej przez strony protokołu montrealskiego wraz z innymi istotnymi kryteriami uzgodnionymi przez strony. Wyłączenia dotyczące zastosowań krytycznych mają stanowić nieliczne odstępstwa, w celu zapewnienia krótkiego okresu na przyjęcie rozwiązań alternatywnych. Decyzja IX/6 stanowi, że bromek metylowy należy uznać za „krytyczny” jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca twierdzi, że brak dostępności bromku metylowego do danego konkretnego zastosowania spowodowałby znaczne zakłócenia na rynku; oraz że brak jest substancji alternatywnych możliwych do zastosowania pod względem technicznym i ekonomicznym, jak również brak jest substytutów dostępnych dla użytkownika, które są dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia i które są odpowiednie dla danych upraw i z punktu widzenia wszystkich podanych okoliczności. Ponadto do produkcji i zużycia bromku metylowego do zastosowań krytycznych, jeżeli takie występują, należy dopuścić jedynie w przypadku, gdy zostały podjęte

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 35 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

 • Dz. U. L109 - 30 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 17 z 200819.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 11 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 7 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.