Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 7

19.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

1) „priorytetowe traktowanie kontroli na ziemi” oznacza wydzielenie odpowiedniej liczby kontroli na ziemi z ogółu kontroli na ziemi przeprowadzanych rocznie przez państwo członkowskie, zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia; 2) „podmiot” oznacza przewoźnika i/lub wszystkich przewoźników z danego państwa i/lub typ statku powietrznego i/lub określony statek powietrzny. Artykuł 2 Kryteria priorytetowego traktowania Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/36/WE państwa członkowskie priorytetowo traktują kontrole na ziemi następujących podmiotów lądujących na którymkolwiek z ich portów lotniczych otwartych dla międzynarodowego ruchu lotniczego: 1) podmiotów uznanych za stwarzające potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa na podstawie okresowych analiz przeprowadzanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego („EASA”); 2) podmiotów zidentyfikowanych na podstawie opinii wyrażonej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w ramach wdrażania rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), stwierdzającej konieczność przeprowadzenia dodatkowej kontroli rzeczywistej zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa w drodze regularnych kontroli na ziemi tych podmiotów. Może to dotyczyć podmiotów, które zostały wykreślone z wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przelotów na terytorium Wspólnoty ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 („wykaz wspólnotowy”); 3) podmiotów zidentyfikowanych na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję z państw członkowskich lub EASA zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005; 4) statków powietrznych wykorzystywanych do obsługi połączeń do Wspólnoty przez przewoźników wymienionych w załączniku B do wykazu wspólnotowego; 5) statków powietrznych wykorzystywanych przez pozostałych przewoźników koncesjonowanych w tym samym państwie, w którym koncesjonowany został którykolwiek z przewoźników figurujących w wykazie wspólnotowym.

(3) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.

Dyrektywa 2004/36/WE wprowadza zharmonizowane podejście do skutecznego stosowania międzynarodowych norm bezpieczeństwa we Wspólnocie poprzez ujednolicenie zasad i procedur dotyczących kontroli na ziemi statków powietrznych państw trzecich lądujących w portach lotniczych położonych w państwach członkowskich. Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, lądujących w którymkolwiek z ich portów lotniczych otwartych dla międzynarodowego ruchu lotniczego zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w gromadzeniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi. W celu jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów dostępnych właściwym organom kontrolnym każdego państwa członkowskiego, organy te powinny nadać priorytet kontrolom na ziemi określonych kategorii przewoźników i statków powietrznych szczególnie podatnych na uchybienia w zakresie bezpieczeństwa. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 (2),

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 76. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15). (2) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1).

L 109/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.4.2008

Artykuł 3 Przekazywanie informacji 1. Przynajmniej raz na cztery miesiące EASA przekazuje w formie elektronicznej państwom członkowskim wykaz podmiotów, o którym mowa w art. 2. 2. EASA monitoruje proces priorytetowego traktowania i przekazuje państwom członkowskim, we współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie

lotnictwa, informacje pozwalające państwom członkowskim śledzić postęp na terytorium Wspólnoty w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi podmiotów, o których mowa w art. 2, w tym odpowiednie dane statystyczne dotyczące ruchu lotniczego.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 35 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

 • Dz. U. L109 - 32 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

 • Dz. U. L109 - 30 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 17 z 200819.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 11 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.