Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (1)

Data ogłoszenia:2008-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 110/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2008

3)

artykuł 28 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 28 Propozycja nazwy odmiany Propozycję nazwy odmiany podpisuje się i składa w Urzędzie albo, jeżeli towarzyszy ona wnioskowi o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin składanemu w instytucji krajowej wyznaczonej lub w podporządkowanej jednostce ustanowionej na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, podpisuje się ją i składa w dwóch egzemplarzach. Urząd udostępnia bezpłatnie formularz do celów przedstawienia propozycji nazwy odmiany. W przypadku gdy propozycja nazwy odmiany jest przedkładana w sposób elektroniczny, odpowiada ona warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi w odniesieniu do podpisu.”;


3. Z wyjątkiem dokumentów w załącznikach każdy dokument złożony przez strony postępowania muszą podpisać te strony lub ich pełnomocnicy. W przypadku gdy dokument jest przedkładany Urzędowi w sposób elektroniczny, zawiera on podpis elektroniczny. 4. Jeżeli dokumentu nie podpisano należycie, jeśli otrzymany dokument jest niekompletny lub nieczytelny lub jeśli Urząd ma wątpliwości co do ścisłości dokumentu, Urząd przekazuje nadawcy odpowiednią informację i wzywa go do przedłożenia oryginału dokumentu podpisanego zgodnie z ust. 3 lub do ponownego przesłania kopii oryginału w terminie jednego miesiąca. W przypadku gdy powyższe żądanie zostaje spełnione we wskazanym terminie, datę odbioru podpisanego dokumentu lub jego ponownego przesłania uważa się za datę odbioru pierwotnego dokumentu. W przypadku gdy to żądanie nie zostaje spełnione we wskazanym terminie, uznaje się, że nie otrzymano dokumentu. 5. Takie dokumenty, o których musi się powiadomić inne strony postępowania oraz dany urząd kontrolny, albo dokumenty związane z dwoma lub więcej wnioskami o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin lub prawo korzystania należy składać w wystarczającej liczbie kopii. Brakujące kopie wykonuje się na koszt strony postępowania. Akapit pierwszy nie ma zastosowania do dokumentów przedkładanych w sposób elektroniczny. Artykuł 58 Dokumentacja dowodowa 1. Dowody z prawomocnych wyroków lub decyzji innych niż decyzje wydane przez Urząd lub inną dokumentację dowodową przedkładaną przez strony postępowania można dostarczać, przedkładając niepoświadczone kopie. 2. W przypadku gdy Urząd ma wątpliwości co do autentyczności dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może zażądać przedłożenia oryginałów lub poświadczonych kopii.”; 9) artykuł 64 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 64 Przepisy ogólne dotyczące doręczania 1. W postępowaniu przed Urzędem każde doręczenie dokumentów przez Urząd stronie postępowania odbywa się z wykorzystaniem oryginalnego dokumentu, jego niepoświadczonej kopii lub wydruku komputerowego. Dokumenty pochodzące od innych stron postępowania mogą być doręczane w formie niepoświadczonych kopii.

4)

w art. 36 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie i dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku gdy propozycja zmiany nazwy odmiany jest przedkładana w sposób elektroniczny, odpowiada ona warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi w odniesieniu do podpisu.”;

5)

artykuł 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rozstrzygnięcie w sprawie odwołania wysyła się na piśmie stronom w postępowaniu odwoławczym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia postępowania ustnego, za pomocą środków przewidzianych w art. 64 ust. 3.”;

6)

w art. 53 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Następnie dostarcza się rozstrzygnięcie na piśmie stronom postępowania zgodnie z art. 64.”;

7) 8)

w art. 54 ust. 3 słowo „odpis” zastępuje się słowem „kopię”; artykuły 57 i 58 otrzymują brzmienie: „Artykuł 57 Dokumenty składane przez strony postępowania 1. Wszelkie dokumenty składane przez stronę postępowania przedkłada się za pośrednictwem poczty, osobiście lub w sposób elektroniczny. Szczegóły dotyczące składania dokumentów drogą elektroniczną ustala przewodniczący Urzędu. 2. Za datę odbioru jakiegokolwiek dokumentu złożonego przez strony postępowania uważa się datę rzeczywistego złożenia w siedzibie Urzędu lub, w przypadku dokumentu złożonego w sposób elektroniczny, datę otrzymania dokumentu przez Urząd drogą elektroniczną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 16 z 200822.4.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 270 z 21.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404)

  • Dz. U. L110 - 7 z 200822.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202)

  • Dz. U. L110 - 1 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.