Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (1)

Data ogłoszenia:2008-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

22.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/5

2. Jeżeli pełnomocnika wyznaczyła jedna lub więcej stron postępowania, to doręczenia pełnomocnikowi dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 1. 3. Doręczenie następuje:

14) artykuł 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Każde przeniesienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wpisuje się do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin po przedstawieniu dokumentacji dowodowej potwierdzającej to przeniesienie, dokumentów urzędowych potwierdzających to przeniesienie lub takich wyciągów z tych dokumentów, które wystarczają do ustanowienia przeniesienia. Urząd zachowuje kopię tych dokumentów w swoich aktach. Przewodniczący Urzędu ustala formę przechowywania tych dokumentów w aktach Urzędu i warunki, zgodnie z którymi są one przechowywane.”; 15) artykuł 83 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 83 Przechowywanie akt 1. Dokumenty związane z postępowaniem przechowuje się w aktach w postaci oryginałów bądź kopii, przypisując do tego postępowania numer akt, z wyjątkiem przechowywanych oddzielnie tych dokumentów, które wiążą się z wyłączeniem członków Izby Odwoławczej, personelu Urzędu lub urzędu kontrolnego albo ze sprzeciwem wobec nich. 2. Urząd przechowuje jedną kopię akt, o których mowa w ust. 1 (kopia akt), którą uważa się za prawdziwą i kompletną kopię akt. Urząd kontrolny może przechowywać kopię dokumentów związanych z takim postępowaniem (kopia sprawdzenia), ale zapewnia dostarczenie tych oryginałów, których nie ma Urząd. 3. Składanych przez strony postępowania oryginałów dokumentów, które stanowią podstawę akt elektronicznych, można się pozbywać po upływie okresu następującego po ich przyjęciu przez Urząd. 4. Przewodniczący Urzędu ustala szczegóły dotyczące formy przechowywania akt, okresu ich przechowywania i okresu, o którym mowa w ust. 3.”; 16) w art. 87 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przewodniczący Urzędu określa sposób publikacji Dziennika Urzędowego.”; 17) w art. 91 wprowadza się następujące zmiany: Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kontrola dokumentów zgodnie z art. 91 ust. 1 rozporządzenia podstawowego dotyczy kopii akt, które Urząd wydaje wyłącznie do tego celu.”.


a) pocztą zgodnie z art. 65; b) przez oddanie do rąk własnych zgodnie z art. 66; c) przez publiczne ogłoszenie zgodnie art. 67; lub d) w sposób elektroniczny lub przy pomocy innych środków technicznych zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu. Przewodniczący Urzędu ustala szczegóły dotyczące doręczania w sposób elektroniczny. 4. Dokumenty lub ich kopie dotyczące czynności wymagających doręczenia zgodnie z art. 79 rozporządzenia podstawowego doręcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, doręczanym za pośrednictwem poczty; można je również doręczać w sposób elektroniczny, który ustala przewodniczący Urzędu.”; 10) w art. 65 skreśla się ust. 1; 11) w art. 67 słowa „art. 65 ust. 1” zastępuje się słowami „art. 64 ust. 4”; 12) artykuł 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym następuje przerwa lub późniejsze przesunięcie w dostarczaniu poczty w państwie członkowskim lub między państwem członkowskim a Urzędem, to termin przedłuża się do pierwszego dnia następującego po końcu okresu przesunięcia lub przerwy w dostarczaniu poczty stronom postępowania zamieszkującym lub mającym swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w danym państwie członkowskim, lub które wyznaczyły pełnomocnika z siedzibą w tym państwie. Jeżeli dane państwo członkowskie jest państwem, w którym mieści się Urząd, to przepis ten stosuje się do wszystkich stron postępowania. Okres trwania przerwy lub przesunięcia określa i ogłasza przewodniczący Urzędu. W odniesieniu do dokumentów przedkładanych w sposób elektroniczny akapit pierwszy stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których ma miejsce przerwa w połączeniu Urzędu z elektronicznymi środkami komunikacji.”; 13) w art. 78 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Przewodniczący Urzędu ustala formę rejestrów. Rejestry mogą być prowadzone w formie elektronicznej bazy danych.”;

L 110/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 16 z 200822.4.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 270 z 21.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404)

  • Dz. U. L110 - 7 z 200822.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202)

  • Dz. U. L110 - 1 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.