Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (1)

Data ogłoszenia:2008-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3

Strona 1 z 3
22.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1)

artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Adresy zawierają wszystkie stosowne informacje administracyjne, łącznie z nazwą państwa, w którym strona postępowania zamieszkuje lub w którym mieści się jej siedziba lub miejsce prowadzenia działalności. Dla każdej strony postępowania wskazuje się tylko jeden adres; jeżeli wskazano kilka adresów, bierze się pod uwagę tylko adres wymieniony jako pierwszy, chyba że strona postępowania określa jeden z pozostałych adresów jako adres do doręczeń. Przewodniczący Urzędu określa szczegółowe dane dotyczące adresu, w tym wszelkie istotne szczegóły dotyczące innych kanałów transmisji danych.”;


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 114, po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasady określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiającym zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (2) powinny zostać uproszczone, w szczególności poprzez dopuszczenie stosowania elektronicznych środków komunikacji. Należy uprościć, z jednej strony, składanie wniosków, sprzeciwów i odwołań, a z drugiej strony, doręczanie dokumentów przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (Urząd), pozwalając na stosowanie środków elektronicznych. Ponadto Urząd powinien otrzymać możliwość wydawania w formie elektronicznej świadectw wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Publikowanie informacji dotyczących wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin również powinno być możliwe przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Wreszcie, dla poprawy efektywności należy zezwolić na elektroniczne przechowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem. Przewodniczący Urzędu powinien zostać upoważniony do określania wszelkich niezbędnych szczegółowych ustaleń odnoszących się do stosowania elektronicznych środków komunikacji lub przechowywania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1239/95. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony Odmian Roślin,

2)

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin składa się w Urzędzie, w instytucjach krajowych wyznaczonych lub w jednostkach podporządkowanych ustanowionych na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek składany w Urzędzie można składać w wersji papierowej lub w sposób elektroniczny. Wniosek składany w instytucjach krajowych lub jednostkach podporządkowanych składa się w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.”; b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Urząd udostępnia bezpłatnie następujące formularze: a) formularz wniosku i kwestionariusz techniczny, do celów złożenia wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin; b) formularz do przesłania informacji, o których mowa w ust. 2, wskazujący skutki braku ich przesłania. 4. Wnioskodawca wypełnia i podpisuje formularze określone w ust. 3. W przypadku gdy wniosek jest przedkładany w sposób elektroniczny, odpowiada on warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi w odniesieniu do podpisu.”;

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1239/95 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 15/2008 (Dz.U. L 8 z 11.1.2008, s. 2). (2) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1002/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, s. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 16 z 200822.4.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 270 z 21.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404)

  • Dz. U. L110 - 7 z 200822.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202)

  • Dz. U. L110 - 1 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.