Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202)

Data ogłoszenia:2008-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 7

Strona 1 z 6
22.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202) (2008/323/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wspomniany indywidualny program kontroli i inspekcji należy ustanowić na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2008 r. Rezultaty stosowania indywidualnego programu kontroli i inspekcji należy okresowo oceniać we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34c ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1559/2007 (2) ustanawia wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT).

(5)

W celu zharmonizowania kontroli i inspekcji połowów tuńczyka błękitnopłetwego na szczeblu wspólnotowym należy opracować wspólne zasady działań w zakresie kontroli i inspekcji, które mają prowadzić właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich; ponadto państwa członkowskie powinny przyjąć krajowe programy kontroli w celu dostosowania się do wspólnych zasad. W tym celu należy ustalić wartości odniesienia dla intensywności działań w zakresie kontroli i inspekcji, jak również priorytety i procedury kontroli i inspekcji.

(2)

Aby wieloletni plan odbudowy zasobów przyniósł pożądany wynik, należy ustanowić indywidualny program kontroli i inspekcji obejmujący Francję, Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Maltę, Cypr i Grecję, w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu wdrożenia środków ochrony i kontroli mających zastosowanie do działalności połowowej w odniesieniu do odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego.

Aby zapewnić odpowiednie środki podejmowane w wyniku naruszeń zgodnie z art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3), należy ustanowić przepisy ramowe, na mocy których wszystkie zainteresowane organy mogą się zwracać o wzajemną pomoc i wymianę stosownych informacji zgodnie z art. 34a i 34b rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 28 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 8.

(3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, s. 1).

L 110/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2008

(6)

Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru należy prowadzić zgodnie ze wspólnymi planami rozmieszczenia ustalonymi przez Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005 (1).

f) rybołówstwo sportowe i rekreacyjne, o którym mowa w art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1559/2007;

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

g) wdrażanie systemu wspólnej międzynarodowej kontroli ICCAT, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1559/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 16 z 200822.4.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 270 z 21.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404)

  • Dz. U. L110 - 3 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (1)

  • Dz. U. L110 - 1 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.