Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

Data ogłoszenia:2008-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 11

Strona 1 z 3
23.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw” (2008/324/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (1) w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności („dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych”) jest zbliżenie przepisów państw członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznych sieci łączności w zakresie zatrzymywania pewnych danych przez nie generowanych lub przetwarzanych, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw.

Artykuł 14 dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych stanowi, że nie później niż do dnia 15 września 2010 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę stosowania niniejszej dyrektywy i jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dalszy rozwój technologii łączności elektronicznej oraz dostarczone Komisji dane statystyczne dotyczące zatrzymywania danych. Ocena pozwoli na określenie ewentualnej potrzeby zmiany przepisów dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych, zwłaszcza w odniesieniu do listy danych określonych w art. 5 oraz okresów zatrzymywania określonych w art. 6 tej dyrektywy. W dniu 10 lutego 2006 r. Rada i Komisja wydały wspólne oświadczenie dotyczące oceny dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych. W oświadczeniu oznajmiono, że Komisja zaprosi odpowiednie zainteresowane strony do uczestniczenia w regularnych spotkaniach przeglądowych, aby wymieniać informacje na temat rozwoju technologicznego, kosztów i skuteczności stosowania dyrektywy. We wspólnym oświadczeniu stwierdza się, że podczas tego procesu państwa członkowskie będą zaproszone do informowania partnerów na temat swoich doświadczeń w stosowaniu dyrektywy i do wymiany najlepszych praktyk. Ponadto we wspólnym oświadczeniu stwierdzono, że na podstawie tych rozmów „Komisja rozważy przedstawienie wszelkich koniecznych wniosków, w tym w zakresie wszelkich trudności dotyczących technicznego i praktycznego wdrażania dyrektywy, a w szczególności stosowania dyrektywy w obszarze danych dotyczących internetowej poczty elektronicznej i telefonii internetowej w państwach członkowskich”. Z wyżej wymienionych względów konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie zatrzymywania danych, składającej się z przedstawicieli zainteresowanych stron, o których mowa w motywie 14 dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

(4)

(2)

W preambule do dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych zauważono, że technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie. Aby uzyskać opinię i zachęcić do wymiany najlepszych praktyk we wszystkich kwestiach związanych z zatrzymywaniem danych osobowych, Komisja zamierza ustanowić grupę składającą się z przedstawicieli organów ścigania państw członkowskich, przedstawicieli branży łączności elektronicznej, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz organów ochrony danych, w tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

(5)

(1) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 54.

L 111/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 15 z 200823.4.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 – budżet korygujący 2 (  Dz.U. L 2 z 4.1.2008)

 • Dz. U. L111 - 9 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L111 - 7 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L111 - 5 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L111 - 3 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.