Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1)

Data ogłoszenia:2008-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 3

23.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

poziomu wykrywalności lub wciąż nieobecna u bydła w wieku 33 miesięcy.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23a lit. g), a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Wśród stwierdzonych przypadków BSE odnotowanych we Wspólnocie średnia wieku zwierząt wzrosła z 86 do 121 miesięcy pomiędzy 2001 a 2006 r. W tym samym okresie odnotowano we Wspólnocie jedynie siedem przypadków BSE u bydła poniżej 35 miesiąca życia na 7 413 przypadków BSE ogólnie, w oparciu o ponad 60 mln bydła poddanego badaniom.

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Przepisy te mają zastosowanie do produkcji i wprowadzania na rynek żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w pewnych przypadkach, do ich wywozu. Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące usuwania i likwidowania materiału określonego ryzyka. Różne wskaźniki wykazują pozytywne tendencje w epidemii gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i wyraźną poprawę sytuacji w ostatnich latach spowodowaną wprowadzeniem środków zmniejszających zagrożenie, w szczególności całkowity zakaz karmienia paszą oraz usuwanie i niszczenie materiału określonego ryzyka. Jednym ze strategicznych celów mapy drogowej Komisji dla TSE przyjętej 15 lipca 2005 r. (2) jest zapewnienie i zachowanie obecnego poziomu ochrony konsumentów poprzez dalsze gwarantowanie bezpiecznego usuwania materiału określonego ryzyka, zmieniając jednak wykaz lub kryterium wieku zwierząt, u których ma być usunięty materiał określonego ryzyka, w oparciu o nowe i udoskonalane opinie naukowe. W swojej opinii z dnia 19 kwietnia 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności doszedł do wniosku, że na podstawie obecnej wiedzy naukowej prawdopodobna wykrywalna zakaźność w centralnym systemie nerwowym u bydła występuje w 3/4 okresu inkubacji i że można przewidzieć, że zakaźność będzie poniżej

(2)

(3)

Stąd też istnieją podstawy naukowe do przeglądu limitu wiekowego na usuwanie niektórego materiału określonego ryzyka u bydła, w szczególności w przypadku kręgosłupa. Biorąc pod uwagę postęp zakaźności w centralnym układzie nerwowym podczas okresu inkubacji, strukturę wiekową stwierdzonych przypadków BSE oraz spadek narażenia bydła urodzonego po dniu 1 stycznia 2001 r., limit wiekowy na usuwanie kręgosłupa, włączając zwoje nerwowe korzenia grzbietowego bydła jako materiał określonego ryzyka może zostać wydłużony z 24 do 30 miesięcy życia. Zgodnie z powyższym definicja materiału określonego ryzyka w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinna zostać zmieniona.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(4)

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(5)

Artykuł 1 W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje następujące brzmienie: „(ii) kręgosłup z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła w wieku powyżej 30 miesięcy; oraz”.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 315/2008 (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 3). (2) COM(2005) 322 wersja ostateczna.

L 111/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 15 z 200823.4.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 – budżet korygujący 2 (  Dz.U. L 2 z 4.1.2008)

 • Dz. U. L111 - 11 z 200823.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

 • Dz. U. L111 - 9 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L111 - 7 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L111 - 5 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.