Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2008-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 9

23.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),


(6)

Problemy pojawiły się w związku z klasyfikacją zagęszczonych naturalnych soków owocowych. W przypadku obliczania zawartości dodanego cukru w tych produktach zgodnie z uwagami dodatkowymi 2 i 5 może ona okazać się tak wysoka, że produkty będą zawierać w masie mniej niż 50 % soku owocowego, a więc będą musiały być klasyfikowane do pozycji 2106. Wynik ten jest nie do przyjęcia, gdyż jest oparty na mylącym obliczeniu zawartości dodanego cukru, chociaż w rzeczywistości cukier nie został dodany, a jego wysoka zawartość wynika z zagęszczenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na potrzeby klasyfikacji soków owocowych w ramach Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 należy dokonać rozróżnienia między, z jednej strony, sokami owocowymi zawierającymi dodany cukier, objętymi pozycją 2009, a z drugiej strony – preparatami do produkcji napojów, włącznie z aromatyzowanymi syropami cukrowymi, objętymi pozycją 2106.

W związku z tym należy zmienić nieco brzmienie lit. b) uwagi dodatkowej 5 do działu 20 oraz dodać nowy przepis do tego punktu, stanowiący jasno, że kryterium 50 % soku owocowego w masie nie ma zastosowania w przypadku zagęszczonych naturalnych soków owocowych, a zatem soków tych nie należy wyłączać z pozycji 2009 na podstawie wyliczonego dodanego cukru. Należy także wyraźnie stwierdzić, że uwagę dodatkową 5 stosuje się do produktów takich, jak są przedstawiane (organom celnym).

(7)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(2)

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu, dotyczącymi pozycji 2009, do soków owocowych można, wśród innych dodatków, dodawać cukier, pod warunkiem, że zachowują one swój pierwotny charakter.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W związku z tym soki owocowe lub mieszanki soków owocowych, nawet zawierające dodany cukier, należy klasyfikować do podpozycji w ramach pozycji 2009 Nomenklatury Scalonej, chyba że utraciły one pierwotny charakter soku owocowego. W tym ostatnim przypadku muszą być wyłączone z pozycji 2009 i klasyfikowane do pozycji 2106.

Artykuł 1 Uwaga dodatkowa 5 do działu 20 Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostaje zastąpiona tekstem w brzmieniu:

(4)

Zgodnie z uwagą dodatkową 5b) do działu 20 Nomenklatury Scalonej soki owocowe, do których dodano tak dużą ilość cukru, że zawierają w masie mniej niż 50 % soku owocowego, utraciły pierwotny charakter soków owocowych, a zatem nie mogą być klasyfikowane do pozycji 2009. Zawartość dodanego cukru należy określić na podstawie liczby Brixa, która zależy między innymi od zawartości cukru w tych produktach.

„5. Następujące zasady mają zastosowanie do produktów takich, jak są przedstawiane (organom celnym):

a) zawartość dodanego cukru w produktach objętych pozycją 2009 odpowiada »zawartości cukru« pomniejszonej o podane niżej liczby w zależności od rodzaju soku:

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 275/2008 (Dz.U. L 85 z 27.3.2008, s. 3).

— sok cytrynowy lub sok pomidorowy: 3,

L 111/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2008

— sok winogronowy: 15, — pozostałe soki owocowe lub warzywne, włącznie z mieszaninami soków: 13; b) soki owocowe z dodatkiem cukru, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67 i zawierające mniej niż 50 % w masie soku owocowego, tracą naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

Litera b) nie ma zastosowania do zagęszczonych naturalnych soków owocowych. W związku z tym zagęszczone naturalne soki owocowe nie są wyłączone z pozycji 2009.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 15 z 200823.4.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 – budżet korygujący 2 (  Dz.U. L 2 z 4.1.2008)

 • Dz. U. L111 - 11 z 200823.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

 • Dz. U. L111 - 7 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L111 - 5 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L111 - 3 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.