Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

Pod uwagę należy wziąć również usługi świadczone w domu, jeśli dane gospodarstwo domowe faktycznie z nich korzysta. Dostępność należy więc oceniać niezależnie od tego, w jaki sposób dane gospodarstwo domowe ma dostęp do usługi.

Respondent powinien udzielić odpowiedzi w imieniu całego gospodarstwa domowego. Jeśli respondent nie korzysta z usługi, ale korzysta(-ją) z niej inny(-i) członek (członkowie) danego gospodarstwa, respondent powinien wskazać, jak dostępność oceniają ci pozostali członkowie gospodarstwa domowego.


b) Transport publiczny: autobus, metro, tramwaj i podobne.

c) Usługi pocztowe lub bankowe: wysyłanie i otrzymywanie przesyłek listowych i paczek, wypłacanie gotówki, przelewanie środków pieniężnych oraz opłacanie rachunków. Można oceniać również dostęp techniczny. Dostępność takich rozwiązań jak bankowość telefoniczna i elektroniczna również powinna być częścią oceny, jeżeli dane gospodarstwo domowe faktycznie korzysta z takich rozwiązań. Dostępność należy oceniać pod kątem łatwości/trudności dokonania przelewu i wypłacenia środków pieniężnych, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pomocą bankowości telefonicznej i elektronicznej, czy w banku lub oddziale pocztowym.

3) Dobra trwałe Posiadanie dóbr trwałych odnosi się do dostępu do konkretnych towarów lub usług na prywatny użytek gospodarstwa domowego. Może to obejmować wynajem lub wspólne użytkowanie. W przypadku wspólnego użytkowania dostęp do dóbr powinien być łatwy i odpowiedni do potrzeb gospodarstwa domowego.

4) Potrzeby podstawowe a) Buty: to pojęcie należy rozumieć szeroko. Może obejmować buty zimowe, sandały itp. w zależności od warunków klimatycznych panujących w danym kraju.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO EUROSTAT Dodatkowe zmienne obowiązkowe dotyczące niedostatku finansowego będą przekazywane do Eurostatu w plikach „Dane dotyczące gospodarstw domowych” (H) oraz „Dane osobowe” (P) po podstawowych zmiennych obowiązkowych.

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/5

OBSZARY TEMATYCZNE I WYKAZ ZMIENNYCH OBOWIĄZKOWYCH

Moduł 2009 Nazwa zmiennej Kod Niedostatek materialny Zmienna

1. Pozycje dotyczące całego gospodarstwa domowego 1.1. Kwestie mieszkaniowe (dot. gospodarstwa domowego) HD010 1 2 HD010_F 1 -1 HD020 1 2 HD020_F 1 -1 HD025 1 2 3 4 5 6 7 HD025_F 1 -1 -2 HD030 1 2 HD030_F 1 -1 Miejsce zamieszkania z bieżącą ciepłą wodą Tak Nie Podano dane Brak danych Gospodarstwo planuje zmianę mieszkania Tak Nie Podano dane Brak danych Główne powody planów zmiany mieszkania Konieczna, ponieważ właściciel mieszkania wypowiedział lub wypowie umowę najmu Konieczna, ponieważ właściciel mieszkania wypowiedział lub wypowie wynajem przy braku formalnej umowy Konieczna z powodu eksmisji lub zajęcia mieszkania Konieczna z powodu trudności finansowych Planowana z powodów rodzinnych Planowana z powodów związanych z zatrudnieniem Planowana z innych powodów Podano dane Brak danych Nie dotyczy (HD020=2) Niedobór powierzchni mieszkaniowej Tak Nie Podano dane Brak danych

OPCJONALNE: Kwestie mieszkaniowe (dot. gospodarstwa domowego) HD035 0-999 HD035_F 1 -1 Wielkość mieszkania w metrach kwadratowych m2 Podano dane Brak danych 1.2. Otoczenie (dot. gospodarstwa domowego) HD040 1 2 3 4 Śmieci leżące na ulicy w sąsiedztwie Bardzo często Często Czasami Rzadko lub nigdy

L 112/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

Moduł 2009 Nazwa zmiennej Kod

Niedostatek materialny Zmienna

HD040_F

1 -1

Podano dane Brak danych Uszkodzone urządzenia w sąsiedztwie publiczne (przystanki, latarnie, chodniki itp.)

HD050 1 2 3 4 HD050_F 1 -1 HD060 1 2 3 4 HD060_F 1 -1 -2 HD070 1 2 3 4 HD070_F 1 -1 -2

Bardzo często Często Czasami Rzadko lub nigdy Podano dane Brak danych Dostępność transportu publicznego Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo nie korzysta z transportu publicznego) Dostępność usług pocztowych lub bankowych Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo nie korzysta z tego rodzaju usług)

1.3. Doświadczane trudności finansowe (dot. gospodarstwa domowego) HD080 1 2 3 HD080_F 1 -1 Zastępowanie zużytych mebli Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych 1.4. Dobra trwałe (dot. gospodarstwa domowego) HD090 1 2 3 HD090_F 1 -1 Połączenie z internetem Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.