Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1

Strona 1 z 5
24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego


(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w części przekrojowej EU-SILC wykazu dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych obowiązkowych. Należy stworzyć wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych na rok 2009, który będzie włączony do modułu dotyczącego niedostatku materialnego. Wykaz powinien zawierać kody i definicje zmiennych.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f),

(3)

Komitet ds. Programu Statystycznego nie wydał korzystnej opinii. W takim przypadku, zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1177/2003, Komisja niezwłocznie przedstawia Radzie propozycję działań, jakie należy podjąć, i informuje o tym Parlament Europejski,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie dochodów oraz poziomu i zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego na szczeblu krajowym i na poziomie Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu 2009 dotyczącego niedostatku materialnego, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), jest zgodny z treścią załącznika.

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych umożliwiających coroczne uwzględnienie Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniami Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

L 112/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/3

ZAŁĄCZNIK Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące jednostki badania, sposoby zbierania danych, okresy odniesienia i definicje:

1. JEDNOSTKI Zmienne obowiązkowe odnoszą się do trzech różnych rodzajów jednostek. Pytania dotyczące warunków mieszkaniowych, środowiska, doświadczanych trudności finansowych oraz dóbr trwałych (z wyjątkiem posiadania telefonów komórkowych) zadawane są na poziomie gospodarstwa domowego, a związane z nimi zmienne dotyczą gospodarstwa domowego jako całości. Informacje dotyczące posiadania telefonów komórkowych, podstawowych potrzeb, niespełnionych potrzeb oraz aktywności rekreacyjnej i towarzyskiej w kategorii „dorośli” uzyskuje się osobno dla każdej osoby będącej w danym momencie członkiem gospodarstwa domowego, lub, we właściwych przypadkach, dla wszystkich wybranych respondentów, w wieku co najmniej 16 lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.