Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 14

Strona 1 z 5
L 112/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a) i b), Format techniczny, o rozporządzenia (WE) dla wewnętrznych podmiotów zależnych szego rozporządzenia. którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) nr 716/2007, dla wspólnego modułu statystyk dotyczących zagranicznych jest określony w załączniku I do niniej-


a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2 Państwa członkowskie stosują format, o którym mowa w art. 1, dla danych dotyczących pierwszego roku odniesienia, określonego w sekcji 4 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 716/2007, oraz lat następnych.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 ustanowiło wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych.

(2)

Konieczne jest ustalenie technicznego formatu i procedury przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych wymienionych w załącznikach I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 716/2007 w celu sporządzania danych porównywalnych i zharmonizowanych między państwami członkowskimi, tak aby zmniejszyć ryzyko powstawania błędów podczas przesyłania danych i zwiększyć szybkość przetwarzania zebranych danych oraz ich udostępniania użytkownikom. Należy zatem ustanowić narzędzia wdrażające, uzupełnione instrukcjami zawartymi w regularnie uaktualnianym Podręczniku zaleceń Eurostatu na temat sporządzania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych (Eurostat Recommendations Manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics).

Artykuł 3 Format techniczny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 716/2007, dla wspólnego modułu dla zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych jest określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4 Państwa członkowskie stosują format, o którym mowa w art. 3, dla danych dotyczących pierwszego roku odniesienia, określonego w sekcji 4 ust. 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 716/2007, oraz lat następnych.

(3)

Należy także przyznać odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 716/2007, aby umożliwić państwom członkowskim dokonanie niezbędnych dostosowań do ich krajowych systemów statystycznych. Dotyczy to w szczególności rozwoju nowych rejestrów statystycznych i metod gromadzenia danych. Szczególnym problemem dla zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych (FATS) jest to, że statystyczna jednostka analizy różni się od jednostki sprawozdawczej i nie ma siedziby na terenie państw członkowskich. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

Artykuł 5 Dane, które należy złożyć zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 716/2007, przekazywane są w formie elektronicznej przez właściwe organy krajowe do Komisji (Eurostat). Format przekazywania danych jest zgodny ze standardem wymiany określonym przez Komisję (Eurostat). Dane są przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do jednego punktu odbioru danych prowadzonego przez Komisję (Eurostat).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.