Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 22

Strona 1 z 2
L 112/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych, powinien być monitorowany. W związku z powyższym, w ramach modułu ad hoc obejmującego rok 2011, należy zebrać takie informacje.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 577/98 niezbędne jest określenie elementów programu modułów ad hoc obejmujących lata 2010, 2011 i 2012.

Istnieje potrzeba gromadzenia całościowego i porównywalnego zestawu danych dotyczących przejścia na emeryturę, aby monitorować postęp w osiąganiu wspólnych celów określonych w europejskiej strategii zatrudnienia i otwartej metodzie koordynacji w dziedzinie emerytur, która została ogłoszona na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r. Oba procesy uznają promowanie aktywności osób starszych oraz wydłużanie okresu aktywności zawodowej za priorytety działań. W związku z powyższym, w ramach modułu ad hoc obejmującego rok 2012, należy zebrać informacje na temat sytuacji starszych pracowników na rynku pracy oraz dotyczące głównych czynników wpływających na ich udział w tym rynku oraz na przechodzenie na emeryturę.

(2)

Wytyczne w sprawie zatrudnienia (2005–2008) przyjęte na mocy decyzji Rady 2005/600/WE (2), przyjęty przez Komisję Europejską „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn” (3) oraz Europejski pakt na rzecz równości płci (4) zachęcają państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz promowania we wszystkich grupach społecznych większej równowagi między życiem zawodowym a osobistym poprzez dostęp do opieki nad dziećmi, ośrodków opieki dla innych osób pozostających na utrzymaniu oraz w celu upowszechniania urlopu rodzicielskiego zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. W związku z powyższym, aby zbadać wpływ prowadzonej w ostatnim okresie polityki w tej dziedzinie, należy zebrać właściwe dane w ramach modułu ad hoc obejmującego rok 2010.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych (7) określa charakterystyki próby, która ma być wykorzystana do zbierania informacji dotyczących modeli ad hoc.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (8),

(3)

Rezolucja Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie równych szans dla osób niepełnosprawnych (5) zwraca uwagę na potrzebę istnienia całościowego i porównywalnego zestawu danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ponadto przedstawiony przez Komisję „Europejski plan działań na rzecz równych szans dla osób niepełnosprawnych” (6), który skupia się na aktywnej integracji osób niepełnospraw-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się program modułów ad hoc w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, obejmującego lata 2010, 2011 i 2012, jak określono w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.