Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 26

L 112/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich (2008/326/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


towego przekroczyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Z mocą od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. obowiązującymi współczynnikami korygującymi stosowanymi do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich są współczynniki wskazane w załączniku do niniejszej decyzji. Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 453/2007 (2) zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu pracowniczego, ustalono współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2006 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu pracowniczego należy dostosować niektóre współczynniki korygujące stosowane od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r., w przypadku gdy, w świetle danych statystycznych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzymania mierzonych na podstawie współczynnika korygującego oraz odpowiedniego kursu walu-

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 337/2007 (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 22.

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/27

ZAŁĄCZNIK

Miejsce zatrudnienia

Współczynniki korygujące – luty 2007 r.

Angola Barbados Bułgaria Demokratyczna Republika Konga (Kinszasa) Gwinea (Konakry) Haiti Korea Południowa Kostaryka Liban Nepal Paragwaj Republika Zielonego Przylądka Sierra Leone Sudan Syria Uganda

117,3 127,5 80,4 137,6 57,7 114,8 117,3 70,8 92,3 78,8 78,8 82,3 76,6 61,6 70,6 65,1

Współczynniki korygujące – marzec 2007 r.

Miejsce zatrudnienia

Argentyna Gujana Indie Jordania Kamerun Kazachstan (Ałmaty) Kirgistan Madagaskar Sri Lanka Uganda Wenezuela Wybrzeże Kości Słoniowej

53,5 61,3 47,6 75,9 103,5 121,6 84,3 84,7 53,2 69,4 64,1 98,7

Współczynniki korygujące – kwiecień 2007 r.

Miejsce zatrudnienia

Angola Botswana Gwinea (Konakry) Mali Sudan Tadżykistan Zambia

121,8 58,1 49,2 86,3 55,1 66,5 56,3

L 112/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

Miejsce zatrudnienia

Współczynniki korygujące – maj 2007 r.

Argentyna Demokratyczna Republika Konga (Kinszasa) Etiopia Ghana Indonezja (Dżakarta) Jemen Kostaryka Trynidad i Tobago Turcja

54,9 131,6 87,1 69,2 79,5 76,0 70,8 68,6 85,9

Miejsce zatrudnienia

Współczynniki korygujące – czerwiec 2007 r.

Gwatemala Kanada Malawi Mołdawia Nikaragua Rwanda Salwador Stany Zjednoczone (Nowy Jork) Tanzania

79,0 92,7 73,1 58,5 57,3 90,9 76,6 103,1 61,7

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.