Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 29

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)


(2008/327/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

wane opóźnienia uniemożliwiły im pełne osiągnięcie oczekiwanych wyników w ścisłych terminach dotyczących wykonania środków, które zostały ustalone w wymienionej decyzji. Jednakże opóźnienia te nie były aż tak poważne, by zagrozić skuteczności wprowadzonych środków, a biorąc pod uwagę warunki pogodowe w Portugalii na wiosnę 2007 r., które nie sprzyjały przemieszczaniu się owadów będących wektorem węgorka sosnowca, nie doszło do zwiększonego ryzyka fitosanitarnego.

Na mocy decyzji Komisji 2006/923/WE (2) zatwierdzono wkład finansowy Wspólnoty dotyczący programu środków wprowadzonych przez Portugalię w 2006 r. i 2007 r. w celu kontroli rozprzestrzeniania się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) do innych państw członkowskich. Środki te polegały na utworzeniu obszaru buforowego wolnego od drzew, na których występują wektory węgorka sosnowca, zwanego dalej „pasem ochronnym”. Od czasu przyjęcia decyzji 2006/923/WE Portugalia napotkała szereg niekorzystnych i wyjątkowych okoliczności, które spowodowały opóźnienie w wykonaniu środków. Okoliczności te zostały opisane w piśmie Portugalii do Komisji z dnia 28 września 2007 r. W szczególności okazało się, że zamiast przewidzianej we wstępnym programie wycinki 700 000 sosen, konieczne było wycięcie łącznie 980 000 drzew tego rodzaju. Ponadto 3 700 000 młodych sosen również musiało zostać wyciętych. Władze Portugalii wyjaśniły wskazaną różnicę w liczbie drzew tym, że jedyne dane dostępne w tamtym czasie, tj. krajowy inwentarz leśny z 1995 r., okazały się nieaktualne i zaniżyły liczbę drzew młodych, pojedynczych oraz zlokalizowanych na obszarze drzewostanu mieszanego zdominowanego przez drzewa liściaste. Bez względu na wskazane niekorzystne okoliczności Komisja sprawdziła podczas wizyt kontrolnych w Portugalii, że władze tego kraju były w stanie prawidłowo osiągnąć cele wyznaczone w art. 1 decyzji 2006/923/WE. Jak można było przewidzieć, skumulo-

W decyzji 2006/923/WE ustanowiono kary w formie stopniowego zmniejszania finansowania wspólnotowego w przypadku braku lub opóźnionego wdrożenia środków. Zastosowanie tego rodzaju zmniejszeń i sankcji nie byłoby proporcjonalne, zważywszy na wyjątkowe okoliczności.

(5)

(2)

Dokumentacja, którą powinna przedłożyć Portugalia, musi umożliwić Komisji stwierdzenie, że warunki wypłaty pozostałej kwoty wkładu Wspólnoty ustanowionego w decyzji 2006/923/WE są spełnione. Jako że wyjątkowe okoliczności, którym musiała sprostać Portugalia, opóźniły także płatności dokonywane przez Portugalię na rzecz przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się tworzeniem pasa ochronnego, należy przedłużyć termin składania właściwej dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 decyzji 2006/923/WE pozostała kwota wkładu finansowego Wspólnoty, o której mowa w art. 2 tej decyzji, zostaje wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

(3)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51). (2) Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 42.

a) środki konieczne do utworzenia pasa ochronnego stanowiącego obszar wolny od drzew, na których występują wektory węgorka sosnowca, zostaną odpowiednio wdrożone przez Portugalię i zapewnią osiągnięcie celów określonych w art. 1 decyzji 2006/923/WE;

L 112/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

b) Portugalia przedłoży Komisji sprawozdanie finansowe, włącznie z potwierdzonymi fakturami lub rachunkami, oraz końcowe sprawozdanie techniczne, jak przewidziano w art. 5 decyzji 2006/923/WE.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2008 r. 2. Artykuł 7 decyzji 2006/923/WE nie ma zastosowania, jeżeli Komisja uzna, na podstawie dowodów przedstawionych przez Portugalię, że opóźnienia we wdrażaniu środków nie wpłynęły na ich skuteczność. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L112 - 1 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.