Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

Data ogłoszenia:2008-04-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 21

Strona 1 z 2
25.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie kosztów instalacji i eksploatacji technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS) (2008/328/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 119 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (1) („konwencji z Schengen z 1990 r.”),

(4)

również do Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej na mocy decyzji Rady 2007/471/WE (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z postanowieniami art. 119 konwencji z Schengen z 1990 r. koszty instalacji i eksploatacji systemu C.SIS, o którym mowa w art. 92 ust. 3, ponoszą wspólnie umawiające się strony.

Konfederacja Szwajcarska ma uczestniczyć w przepisach dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen od dnia, który Rada ustali zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5) (dalej zwanej „Umową”).

(2)

Zobowiązania finansowe związane z instalacją i eksploatacją C.SIS są regulowane przez szczegółowe rozporządzenie finansowe zmodyfikowane decyzją Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS (2) (dalej zwaną „rozporządzeniem finansowym w sprawie C.SIS”).

(5)

Od tego dnia Konfederacja Szwajcarska powinna stosować rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS.

(6)

(3)

Rozporządzenie finansowe w sprawie C.SIS ma zastosowanie do Danii, Finlandii i Szwecji oraz do Islandii i Norwegii na mocy decyzji Rady 2000/777/WE (3), jak

Uzasadnione jest, aby Konfederacja Szwajcarska uczestniczyła w kosztach historycznych C.SIS. Ponieważ jednak Umowę podpisano dnia 26 października 2004 r., uznaje się za właściwe, aby uczestniczyła ona w kosztach historycznych instalacji C.SIS od dnia 1 stycznia 2005 r. Uważa się również za uzasadnione, aby uczestniczyła w kosztach eksploatacji od dnia 1 stycznia 2008 r.

(1) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19. (2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 444. (3) Dz.U. L 309 z 9.12.2000, s. 24.

(4) Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 46. (5) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

L 113/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.4.2008

(7)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G decyzji Rady 1999/437/WE (2) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy, które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (3) i 2008/149/WSiSW (4). W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy, które wchodzą w zakres określony w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 113 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L113 - 24 z 200825.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L113 - 23 z 200825.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 118/66 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (  Dz.U. L 263 z 17.10.1977) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 03, tom 3, s. 170)

 • Dz. U. L113 - 15 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające po raz 94. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L113 - 13 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach obszaru ICES IV, wodach WE obszaru IIa oraz części obszaru IIIa nienależącej do Skagerrak ani Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L113 - 11 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszaru V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L113 - 9 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L113 - 8 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L113 - 7 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L113 - 5 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L113 - 3 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L113 - 1 z 200825.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.