Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 3

Strona 1 z 37
26.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 4 oraz art. 18, oraz odpowiednie artykuły innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Celem pozwoleń na przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji jest zapewnienie prawidłowego zarządzania wspólną organizacją rynku. Niektóre działania dotyczą niewielkiej ilości i w celu uproszczenia procedur administracyjnych nie wymaga się w odniesieniu do nich przedstawiania pozwoleń na przywóz lub wywóz ani świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji. Pozwolenia na wywóz nie są wymagane w przypadku zaopatrzenia statków i samolotów we Wspólnocie. Ponieważ uzasadnienie jest podobne, przepis ten powinien być również stosowany w odniesieniu do dostaw przeznaczonych dla platform i okrętów wojennych oraz do celów zaopatrzenia w krajach trzecich. Z tych samych względów nie wymaga się pozwoleń w przypadku działań objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (4). Z uwagi na praktykę handlu międzynarodowego w odniesieniu do danych produktów lub towarów należy dopuścić pewien margines tolerancji w odniesieniu do ilości produktów przywożonych lub wywożonych w stosunku do ilości wskazanych w pozwoleniu lub świadectwie. Aby umożliwić równoczesną realizację kilku działań na podstawie tego samego pozwolenia lub świadectwa, należy ustanowić przepis w odniesieniu do wydawania wyciągów z pozwoleń lub świadectw, które powodują takie same skutki jak pozwolenia lub świadectwa, których dotyczą. Na mocy przepisów wspólnotowych regulujących różne sektory objęte wspólną organizacją rynków rolnych stosuje się pozwolenia na przywóz i wywóz oraz świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji w odniesieniu do działań realizowanych we Wspólnocie. Takie uzgodnienie wymaga przyjęcia wspólnych przepisów określających sporządzanie i stosowanie takich pozwoleń i świadectw oraz ustanawiających wspólnotowe formularze i metody współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi. W różnych dziedzinach działalności administracyjnej stosowanie skomputeryzowanych procedur stopniowo zastępuje ręczne wprowadzanie danych. Dlatego powinno być również możliwe stosowanie skomputeryzowanych i elektronicznych procedur przy wydawaniu i stosowaniu pozwoleń i świadectw.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(6)

(2)

Rozporządzenia Wspólnoty, które wprowadziły pozwolenia na przywóz i wywóz przewidują, że całkowity przywóz do Wspólnoty oraz wywóz podlegają obowiązkowi przedstawienia takiego pozwolenia. Dlatego należy określić zakres tych pozwoleń, z wyraźnym zastrzeżeniem, że nie wymaga się pozwoleń w odniesieniu do działań niestanowiących przywozu lub wywozu w ścisłym znaczeniu. W przypadku gdy produkty podlegają przepisom w sprawie uszlachetniania czynnego, właściwe organy mogą w niektórych przypadkach zezwolić na dopuszczenie tych produktów do swobodnego obrotu bez poddawania przetworzeniu albo po przetworzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 99 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

 • Dz. U. L114 - 97 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1572) (1)

 • Dz. U. L114 - 94 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482) (1)

 • Dz. U. L114 - 90 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484) (1)

 • Dz. U. L114 - 88 z 200826.4.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

 • Dz. U. L114 - 87 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L114 - 85 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2008 r.

 • Dz. U. L114 - 57 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L114 - 1 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.