Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 57

Strona 1 z 11
26.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 1 i 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 577/98 wymaga, w przypadku badania stałego, sporządzenia przez Komisję wykazu tygodni tworzących kwartały referencyjne. Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 577/98 konieczne jest wprowadzenie środków wykonawczych określających kodowanie zmiennych używanych przy przesyłaniu danych. Na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 577/98 możliwe jest wybranie spośród charakterystyk badania wykazu zmiennych, zwanych dalej zmiennymi strukturalnymi, które muszą być badane tylko jako przeciętne wartości roczne w odniesieniu do 52 tygodni, a nie przeciętne wartości kwartalne. W związku z powyższym należy określić warunki wykorzystywania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych. Z uwagi na znaczenie danych na temat zatrudnienia i bezrobocia, całkowite wartości tych wskaźników powinny być ze sobą spójne, bez względu na to, czy uzyskano je z rocznej próby cząstkowej czy na podstawie przeciętnej wartości rocznej z czterech kwartalnych pełnych prób. Z uwagi na znaczenie danych gromadzonych w modułach ad hoc, informacje te powinny cechować się zdolnością do ich łączenia z innymi zmiennymi badania.

Rozporządzenie (WE) nr 577/98 ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza obowiązek przesyłania danych dla zmiennej „wynagrodzenie z głównego miejsca pracy”. W związku z tym należy dostosować sposób ujednolicenia zmiennych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych (2), określa sposób kodowania jaki należy wykorzystywać do przesyłania danych począwszy od 2006 r. Należy jednak, począwszy od 2009 r., zmienić system kodowania w celu uwzględnienia zmian w dwóch zmiennych (dziedzina najwyższego poziomu edukacji lub szkolenia osiągniętego z wynikiem pozytywnym oraz miesięczne wynagrodzenie w głównym miejscu pracy), aby odpowiednio dostosować kolumny przesyłania i poprawić niektóre błędy i przeoczenia filtrów dla innych zmiennych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 należy w związku z tym uchylić z dniem 1 stycznia 2009 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (3),

(7)

(1)

(2)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Zmienne strukturalne Warunki wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych są określone w załączniku I. Artykuł 2

(5)

Kwartały referencyjne Definicja kwartałów referencyjnych jaką należy stosować począwszy od 2009 r. określona jest w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 99 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

 • Dz. U. L114 - 97 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1572) (1)

 • Dz. U. L114 - 94 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482) (1)

 • Dz. U. L114 - 90 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484) (1)

 • Dz. U. L114 - 88 z 200826.4.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

 • Dz. U. L114 - 87 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L114 - 85 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2008 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L114 - 1 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.