Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 88

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

Data ogłoszenia:2008-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 88

L 114/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 137 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

na podstawie zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Parlament Europejski, Rada i Komisja zostały poinformowane o upowszechnionych po przyjęciu dyrektywy nowych badaniach naukowych odnoszących się do wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie. Wyniki tych badań naukowych są obecnie analizowane, z jednej strony, przez ICNIRP w ramach prowadzonego aktualnie przeglądu zaleceń oraz, z drugiej strony, przez Światową Organizację Zdrowia w ramach przeglądu jej „kryteriów higieny otoczenia”. Te nowe zalecenia, których publikacja jest przewidziana na koniec 2008 r., będą prawdopodobnie zawierać informacje mogące doprowadzić do znacznych zmian dopuszczalnych wartości miar zewnętrznych i wewnętrznych ekspozycji.

po konsultacji Komitetu Regionów,

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określono minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko związane z ekspozycją na pola elektromagnetyczne. W art. 13 ust. 1 tej dyrektywy przewidziano, że państwa członkowskie mają wprowadzić w życie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

W tym kontekście należy dogłębnie zbadać ewentualny wpływ wprowadzenia w życie dyrektywy 2004/40/WE na procedury medyczne wykorzystujące obrazowanie magnetyczne i na niektóre rodzaje działalności przemysłowej. Komisja podjęła badanie mające na celu bezpośrednią i ilościową ocenę sytuacji w zakresie obrazowania medycznego. Należy zatem uwzględnić wyniki tego badania, które spodziewane są na początku 2008 r., a także wyniki podobnych badań prowadzonych w państwach członkowskich w celu zapewnienia równowagi między zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia pracowników i dostępem do korzyści płynących ze skutecznego wykorzystania przedmiotowych technologii medycznych.

(4)

(2)

Przepisy dyrektywy 2004/40/WE określają dopuszczalne wartości miar wewnętrznych i zewnętrznych ekspozycji

W art. 3 ust. 3 dyrektywy 2004/40/WE przewidziano, że ocena, pomiar lub obliczenia stopnia ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne są regulowane przez zharmonizowane normy europejskie ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (Cenelec). Należy uwzględnić wymienione zharmonizowane normy, które odgrywają zasadniczą rolę w spójnym stosowaniu dyrektywy oraz które spodziewane są w 2008 r.

(1) Opinia z dnia 12 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. (3) Dz.U. L 159 z 30.4.2004, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2007/30/WE (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).

(5)

Okres wymagany do uzyskania i przeanalizowania nowych informacji oraz w celu opracowania i przyjęcia nowego wniosku dotyczącego dyrektywy uzasadnia odroczenie o cztery lata terminu transpozycji dyrektywy 2004/40/WE,

26.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/89

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 2 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Artykuł 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/40/EWG otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 kwietnia 2008 r. „1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.”. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 99 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

 • Dz. U. L114 - 97 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1572) (1)

 • Dz. U. L114 - 94 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482) (1)

 • Dz. U. L114 - 90 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484) (1)

 • Dz. U. L114 - 87 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L114 - 85 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2008 r.

 • Dz. U. L114 - 57 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L114 - 3 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L114 - 1 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.