Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 90

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 90

Strona 1 z 4
L 114/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/329/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

93/68/EWG (3), producenci są zobowiązani do wprowadzania na rynek wyłącznie zabawek, które są bezpieczne.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

Dyrektywa 88/378/EWG określa zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek, niezbędne do osiągnięcia celów tej dyrektywy. Ponadto dyrektywa stanowi, że w celu ułatwienia wykazania zgodności z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa konieczne jest opracowanie przez organy normalizacyjne norm europejskich określających projekt i skład zabawek. Obecnie zagrożenie stwarzane przez magnesy jest objęte ogólnym wymogiem bezpieczeństwa zawartym w dyrektywie 88/378/EWG, jednak dyrektywa nie określa szczegółowych wymogów bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem stwarzanym przez magnesy.

po konsultacji z państwami członkowskimi,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE i dyrektywą Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (2), zmienioną dyrektywą Rady

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. (2) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 1).

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) wydał normę europejską EN 71-1:2005 „Bezpieczeństwo zabawek – Część I: Własności mechaniczne i fizyczne”, która jest wersją skonsolidowaną normy zharmonizowanej EN 71-1:1998 oraz wprowadzonych do niej jedenastu poprawek. Zabawki zgodne z tą normą uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi dyrektywy 88/378/EWG w zakresie szczegółowych wymogów określonych w normie. Norma ta nie zawiera obecnie wymogów technicznych dla zabawek magnetycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 88/378/EWG producenci muszą mieć możliwość stosowania badania typu WE, jeżeli zharmonizowana norma nie obejmuje wszystkich rodzajów zagrożeń stwarzanych przez daną zabawkę.

(3) Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 1.

26.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/91

(4)

Aby uregulować szczególne zagrożenie związane z zabawkami magnetycznymi, Komisja, zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (1), w dniu 25 maja 2007 r. przekazała komitetowi CEN (2) zlecenie poprawienia europejskiej normy EN 71-1:2005 w ciągu 24 miesięcy. Do czasu opracowania i wejścia w życie zmienionej normy konieczne jest bezzwłoczne uregulowanie zagrożenia związanego z zabawkami magnetycznymi w celu zapobieżenia ewentualnym wypadkom wśród dzieci, spowodowanym przez te zabawki, przez poprawę świadomości na temat zagrożenia.

(8)

Poważne zagrożenie zostało potwierdzone liczbą wypadków zgłoszonych w skali międzynarodowej w latach 2006 i 2007; w wypadkach tych dzieci połknęły magnesy oderwane od zabawek lub małe części zabawek zawierające magnesy. W przypadku połknięcia więcej niż jednego magnesu magnesy mogą się przyciągać i doprowadzić do przedziurawienia, zakażenia lub zatkania jelit; przypadki takie mogą mieć skutki śmiertelne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 90 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 99 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

 • Dz. U. L114 - 97 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1572) (1)

 • Dz. U. L114 - 94 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482) (1)

 • Dz. U. L114 - 88 z 200826.4.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

 • Dz. U. L114 - 87 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L114 - 85 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2008 r.

 • Dz. U. L114 - 57 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L114 - 3 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L114 - 1 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.