Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 94

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 94

Strona 1 z 2
L 114/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1482)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/330/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4)

mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji Komisji 2007/716/WE z dnia 30 października 2007 r. ustanawia się środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. Decyzja 2007/716/WE 2008/290/WE. została zmieniona decyzją

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z załącznika do decyzji 2007/716/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

(2)

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2008/290/WE (Dz.U. L 96 z 9.4.2008. s. 35).

26.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/95

ZAŁĄCZNIK WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE SKREŚLA SIĘ Z ZAŁĄCZNIKA DO DECYZJI 2007/716/WE Zakłady przetwórstwa mięsnego

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

18. 35. 38. 61. 94. 96. 100. 101. 144. 145. 149. 150. 161. 182. 183. 216. 219. 226. 228. 229. 231.

BG 0401010 BG 0901017 BG 1101012 ВG 1901003 BG 0302010 BG 0402002 BG 0402011 BG 0402013 BG 0405003 BG 0405006 BG 0505002 BG 0505009 BG 1105009 BG 1805004 BG 1805016 BG 0204020 BG 0204023 BG 0404001 BG 0404017 BG 0404018 BG 0404021

„Bilyana” OOD „Musan” OOD OOD „Iv. Zyumbilski” „Edrina” EOOD ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov” „Pimens” OOD ET „Filipov-Svilen Filipov” „Bani” OOD „Merkuriy 2000” OOD ET „Kondor PSP-Petar Petrov” ET „BIDIM – Dimitar Ivanov” „Dzhordan” EOOD „Mesokombinat Lovetch” AD ET „Venelin Simeonov-Ivo” „Metika-2000” OOD „Rodopa Nova” OOD SD „Anada-Atanasov i sie” ET „Stefmark-Stefan Markov” „Tsentromes” OOD OOD „R.A.-03-Bobi” „Stefanov. Iv. Stefanov – 04” EOOD

s. B. Slivovo obsht. Svishtov s. Valkovich obsht. Dzhebel gr. Troyan Industr. zona gr. Tutrakan ul. „Silistra” 52 gr. Varna zh.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 114 POZ 94 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 99 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1570)

 • Dz. U. L114 - 97 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1572) (1)

 • Dz. U. L114 - 90 z 200826.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1484) (1)

 • Dz. U. L114 - 88 z 200826.4.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

 • Dz. U. L114 - 87 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L114 - 85 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2008 r.

 • Dz. U. L114 - 57 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1)

 • Dz. U. L114 - 3 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L114 - 1 z 200826.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.