Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

Wydające państwo członkowskie może dodać nagłówki w innym urzędowym języku instytucji Unii Europejskiej, w tym samym wierszu lub w wierszu poniżej, lecz łączna liczba użytych języków nie może przekraczać dwóch.”; 5) punkt 11 otrzymuje brzmienie: „11. W tle pola nadającego się do odczytu maszynowego widnieje drukowany tekst wskazujący wydające państwo członkowskie. Tekst ten nie może wpływać na cechy techniczne pola nadającego się do odczytu maszynowego.”; 6) dodaje się punkty w brzmieniu: „16. Zgodnie z art. 4a jako nośnik pamięci stosuje się mikroprocesor RFID (radio frequency identification). Państwa członkowskie mogą przechowywać dane w pamięci tego mikroprocesora albo mogą umieścić w dokumencie pobytowym podwójny interfejs lub osobny mikroprocesor stykowy, który będzie przeznaczony do użytku krajowego, będzie umocowany na odwrocie karty spełniającej normy ISO i w żaden sposób nie będzie zakłócać działania mikroprocesora RFID. 17. Symbol ICAO na dokumentach podróżnych nadających się do odczytu maszynowego, zaopatrzonych w mikroprocesor bezstykowy (e-MRTD).”; 2) dodaje się literę w brzmieniu: „h) państwa członkowskie mogą również wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia krajowe, pod warunkiem że zabezpieczenia te figurują w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia oraz że nie zmieniają one ujednoliconego wyglądu poniższych wzorów ani obniżają skuteczności jednolitych zabezpieczeń;”; 3) dodaje się następujące wzory:


L 115/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

„Dokument pobytowy wydawany obywatelom państw trzecich, zawierający dane biometryczne, w formacie ID 1

Dokument pobytowy wydawany obywatelom państw trzecich, zawierający dane biometryczne, w formacie ID 2

”.

29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/7

ZAŁĄCZNIK II Oświadczenie, które ma zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przy publikacji rozporządzenia: „Do art. 1 ust. 1 lit. b) Rada zwraca się do Komisji o przeanalizowanie, jaki jest najstosowniejszy i najbardziej proporcjonalny sposób wprowadzenia zharmonizowanych zabezpieczeń dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i (ii) a).”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.