Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1

Strona 1 z 5
29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. a),


(5)

dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Należy przeanalizować kwestię, czy zasada ta nie powinna być obowiązkowa.

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska podkreśliła, że potrzebne jest w UE spójne podejście w odniesieniu do identyfikatorów biometrycznych lub danych biometrycznych, które wiązałoby się ze zharmonizowanymi rozwiązaniami w zakresie dokumentów dla obywateli państw trzecich, paszportów obywateli UE oraz systemów informacyjnych. Należy ułatwić stosowanie nowych technologii – takich, jak elektroniczna administracja publiczna i podpis cyfrowy dający dostęp do usług elektronicznych – przez umożliwienie państwom członkowskim stosowania nośnika pamięci, który służy do przechowywania identyfikatorów biometrycznych, lub służącego w tym celu dodatkowego nośnika pamięci w dokumentach pobytowych.

Traktat z Amsterdamu ma na celu stopniowe utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz przyznaje Komisji prawo inicjatywy, aby podejmowała ona odpowiednie działania w zakresie zharmonizowanej polityki imigracyjnej. Jest istotne, aby jednolity wzór dokumentów pobytowych zawierał wszystkie niezbędne informacje i spełniał bardzo wysokie normy techniczne, w szczególności pod względem zabezpieczeń przed podrabianiem i przerabianiem. Będzie to sprzyjać zapobieganiu nielegalnej imigracji i nielegalnemu pobytowi oraz zwalczaniu tych zjawisk. Wzór taki musi również nadawać się do użytku we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadzenie identyfikatorów biometrycznych jest ważnym krokiem ku wykorzystywaniu nowych elementów dających pewniejszy związek między dokumentem pobytowym a jego posiadaczem, co znacznie pomaga zapobiegać nieuprawnionemu użyciu dokumentu. Należy uwzględnić wymogi określone w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303 część 3 o oficjalnych dokumentach rozmiaru 1 i 2 przeznaczonych do odczytu maszynowego. Ponadto zdecydowana większość państw członkowskich stosuje zasadę „jedna osoba – jeden dokument”, która

(6)

(2)

(7)

Celem niniejszego rozporządzenia jest jedynie określenie zabezpieczeń i identyfikatorów biometrycznych, które mają być stosowane przez państwa członkowskie w dokumentach pobytowych o jednolitym wzorze przeznaczonych dla obywateli państw trzecich.

(3)

(8)

(4)

Niniejsze rozporządzenie określa jedynie te specyfikacje, które nie są niejawne; specyfikacje te należy uzupełnić dalszymi specyfikacjami, których można nie ujawniać w celu zapobiegania podrabianiu i przerabianiu dokumentów; specyfikacje takie nie mogą obejmować danych osobowych ani odniesienia do takich danych. Do przyjęcia takich dodatkowych specyfikacji należy upoważnić Komisję, którą wspierać powinien komitet utworzony na mocy art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającego jednolity formularz wizowy (2).

(1) Opinia z dnia 20 czerwca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

L 115/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.