Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 10

Strona 1 z 15
L 115/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, art. 33 ust. 12 i art. 41, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

W Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich (TARIC) znajdują się numery porządkowe, które umożliwiają identyfikację przywozowych kontyngentów taryfowych, produktów oraz, w niektórych przypadkach, ich pochodzenie. Od państw członkowskich powinno się wymagać zamieszczania tych numerów na pozwoleniach na przywóz lub na wypisie(-ach) z nich oraz używania ich w powiadomieniach dla Komisji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (2) kilkakrotnie ulegało zasadniczym zmianom (3). Ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to powinno zostać przekształcone. Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 stanowi, że cały przywóz do Wspólnoty produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia odbywa się na podstawie pozwoleń na przywóz. Doświadczenie pokazuje, że należy ściśle monitorować trend w wymianie handlowej wszystkimi produktami sektora wołowiny i cielęciny o szczególnym znaczeniu dla równowagi tego szczególnie wrażliwego rynku. W celu poprawy zarządzania rynkiem należy również wprowadzić wymóg posiadania pozwoleń na przywóz dla produktów oznaczonych kodami CN od 1602 50 31 do 1602 50 80 i 1602 90 69. Należy monitorować przywóz do Wspólnoty młodych samców, w szczególności cieląt. Wydanie pozwoleń na przywóz tych zwierząt powinno być uwarunkowane podaniem kraju ich pochodzenia. Na mocy art. 6 ust. 4 decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (4) oryginał świadectwa weterynaryjnego musi towarzyszyć bydłu do czasu, gdy dotrze ono do posterunku kontroli granicznej.

(2)

Właściwe organy krajowe wydające pozwolenia na przywóz nie zawsze znają kraj pochodzenia towarów sprowadzonych w ramach kontyngentów otwartych dla kilku krajów lub towarów sprowadzonych według stawek WTC. Identyfikacja kraju pochodzenia w przypadku kontyngentu taryfowego lub przywozu niepreferencyjnego powinna być podstawowym wymaganiem w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (5), i dlatego powinien zostać wprowadzony wymóg wpisania kraju pochodzenia dla danych kontyngentów lub przywozu niepreferencyjnego w kolumnie 31 pozwolenia na przywóz lub wypisu z niego.

(7)

(3)

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1254/1999 wymaga okazania pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji w przypadku jakiejkolwiek operacji wywozowej, co do której wnioskuje się o dopłatę. Należy ustalić szczegółowe zasady stosowania tego przepisu, obejmujące w szczególności składanie wniosków i informacje zamieszczane we wnioskach i pozwoleniach. Należy stosownie uzupełnić przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji dla produktów rolnych (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.