Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 33

29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/33

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/337/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3) odsyła do tych norm w związku z wyznaczeniem przez właściwe organy laboratoriów urzędowych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

(4)

Aby uwzględnić szczególny charakter laboratoriów badawczych, o których mowa w tej decyzji, należy zmienić odesłanie do tych norm w decyzji 2006/968/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 przewiduje ustanowienie przez każde państwo członkowskie systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 21/2004 pierwszym sposobem identyfikacji tych zwierząt są kolczyki. Drugim sposobem identyfikacji jest elektroniczna identyfikacja owiec i kóz.

Artykuł 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (4) przewiduje odstępstwo od art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Na mocy tego odstępstwa, właściwy organ może tymczasowo wyznaczyć laboratorium badawcze, które nie posiada akredytacji. Dla jasności w decyzji 2006/968/WE powinno znaleźć się odesłanie do tego odstępstwa.

(2)

Decyzja Komisji 2006/968/WE (2) określa wytyczne i procedury zatwierdzania identyfikatorów i czytników służących do elektronicznej identyfikacji owiec i kóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 21/2004. Decyzja ta ustanawia minimalne wymogi dotyczące niektórych badań zgodności i skuteczności do celów zatwierdzania wspomnianych identyfikatorów i czytników. Badania te mogą być wykonywane przez wyznaczone laboratoria, działające, ocenione i akredytowane zgodnie z określonymi normami europejskimi.

(6)

Należy zatem 2006/968/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1560/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 25). (2) Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 41.

(3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1. Rozporządzenie Rady ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 301/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 85). (4) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1246/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 21).

L 115/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/968/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2008 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/968/WE rozdział IV otrzymuje następujące brzmienie: „ROZDZIAŁ IV Laboratoria badawcze 1. Właściwy organ wyznacza laboratoria badawcze przeprowadzające badania przewidziane w niniejszej decyzji.

2. Właściwy organ może jednak wyznaczać tylko laboratoria działające, ocenione i akredytowane zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Artykuł 18 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r. 3. Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykazy laboratoriów badawczych wyznaczonych przez właściwe organy i udostępniają te informacje pozostałym państwom członkowskim i społeczeństwu na stronie internetowej.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.