Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 35

Strona 1 z 2
29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/338/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Metody obróbki przewidziane w decyzji 2004/438/WE są stosowane w odniesieniu do mleka i produktów mlecznych w celu ochrony statusu zdrowotnego zwierząt we Wspólnocie. W związku ze stanem zdrowia zwierząt w Australii, a w szczególności z faktem, że kraj ten od 1872 r., kiedy po raz ostatni stwierdzono ognisko pryszczycy, uznaje się za wolny od tej choroby, należy zezwolić na przywóz z tego państwa trzeciego takich produktów, ponieważ nie stanowią one ryzyka dla zdrowia zwierząt. W związku z powyższym zapis dotyczący Australii, odnoszący się do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego, znajdujący się w kolumnie A załącznika I do decyzji 2004/438/WE powinien zostać odpowiednio zmieniony. Serbia zwróciła się o jej uwzględnienie w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej i takich produktów na bazie mleka, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, co umożliwiłoby przewożenie takich produktów, przeznaczonych dla państw trzecich, przez terytorium Wspólnoty. Komisja prowadzi ogólne kontrole stanu zdrowia zwierząt w Serbii, ostatnio w czerwcu 2007 r., z których wynika, że właściwe organy mogą zagwarantować, że stan zdrowia zwierząt w tym kraju można uznać za zadowalający. W związku z tym, jeśli chodzi o aspekty związane ze zdrowiem zwierząt, poddane obróbce cieplnej mleko i produkty na bazie mleka z wymienionego państwa trzeciego powinny być dozwolone. Zanim zakłady z tego kraju zostaną upoważnione do wywozu do Wspólnoty, konieczne będzie przeprowadzenie w tym kraju jeszcze jednej kontroli wszelkich aspektów związanych ze zdrowiem publicznym, jednak nim to nastąpi należy umożliwić tranzyt takich produktów. W kolumnach B i C wykazu w załączniku I należy zatem dodać wpisy dotyczące Serbii, odnoszące się do mleka poddanego obróbce cieplnej i takich produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(5)

Decyzja Komisji 2004/438/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) zawiera w załączniku I do tej decyzji wykaz państw trzecich, z których, pod pewnymi warunkami, dozwolony jest przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego. Ponadto przesyłki mleka i produktów na bazie mleka, które są zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w tej decyzji, mogą być przewożone przez terytorium Wspólnoty do państw trzecich. Wśród państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do wspólnoty mleka i produktów mlecznych, znajduje się Australia. Przywóz mleka i produktów mlecznych z Australii ogranicza się do produktów poddanych procesowi pasteryzacji lub sterylizacji. Australia wystąpiła również o zezwolenie na wywóz również mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.