Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 39

Strona 1 z 2
29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/339/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 67 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Niderlandy oficjalnie poinformowały Komisję o zmianie nazwy swojego krajowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy zawarty w dyrektywie 2003/85/WE był uaktualniany. Niezbędne jest zatem zastąpienie wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE wykazem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

Dyrektywa 2003/85/WE określa minimalne środki kontroli w przypadku ogniska pryszczycy oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów oraz społeczności rolniczej na wypadek tej choroby. Środki zapobiegawcze określone w dyrektywie 2003/85/WE obejmują przepis mówiący, że państwa członkowskie mają zapewnić, by prace z żywym wirusem pryszczycy służące celom badawczym, diagnostycznym lub produkcji odbywały się wyłącznie w zatwierdzonych laboratoriach wymienionych w załączniku XI do tej dyrektywy. Część A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE wyszczególnia krajowe laboratoria upoważnione do pracy z żywym wirusem pryszczycy w celach badawczych i diagnostycznych. Dania oficjalnie poinformowała Komisję o zmianach w administracji swojego krajowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy. Łotwa i Słowenia oficjalnie powiadomiły Komisję, że nie uznają już swoich odpowiednich krajowych laboratoriów referencyjnych za spełniające normy bezpieczeństwa biologicznego, jakie wskazuje art. 65 lit. d), a zatem powinny one zostać usunięte z wykazu zawartego w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE.

(9)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część A załącznika XI dyrektywy 2003/85/WE zostaje niniejszym zastąpiona tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

(5)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

L 115/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

ZAŁĄCZNIK „CZĘŚĆ A Krajowe laboratoria upoważnione do pracy z żywym wirusem pryszczycy

Państwo Członkowskie, na terenie którego znajduje się laboratorium Kod ISO Nazwa Państwo członkowskie korzystające z usług laboratorium

Laboratorium

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling Veterinary and Agrochemical Research Centre CODACERVA-VAR Uccle Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 44 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.