Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 44

Strona 1 z 3
L 115/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1588)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

kontroli

(2008/341/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W decyzji 90/424/EWG ustanawia się procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zgodnie z tą decyzją wprowadzony ma być wspólnotowy środek finansowy na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku do tej decyzji. W decyzji 90/424/EWG postanawia się, że co roku najpóźniej do dnia 30 kwietnia państwa członkowskie przedkładają Komisji roczne lub wieloletnie programy rozpoczynające się w kolejnym roku, na które chciałyby otrzymać wkład finansowy Wspólnoty. W art. 24 ust. 2 powyższej decyzji wymienia się niektóre elementy, które należy umieścić w programach przedkładanych przez państwa członkowskie, takie jak opis sytuacji epidemiologicznej choroby, obszar, na którym program ma zostać zastosowany, cel i przewidywany okres trwania programu, środki, które zostaną zastosowane, oraz koszty programu i płynące z niego korzyści. W decyzji Rady 90/638/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (2) ustanowiono niektóre kryteria dla programów zwalczania i monitorowania, które to kryteria zatwierdza się zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Decyzją 2006/965/WE uchylono decyzję 90/638/EWG z dniem, z którym niniejsza decyzja staje się skuteczna.

Należy ustanowić nowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku I do decyzji 90/424/EWG, tak aby odpowiadały one postępowi technicznemu i naukowemu i uwzględniały doświadczenia nabyte podczas realizacji programów wdrażanych zgodnie z decyzją 90/638/EWG. Te nowe wspólnotowe kryteria powinny gwarantować skuteczność środków przewidzianych w tych programach oraz zapewniać szybsze zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych objętych programami. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Aby uzyskać zatwierdzenie w ramach wspólnotowego środka finansowego przewidzianego w art. 24 ust. 1 decyzji 90/424/EWG, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku do powyższej decyzji, muszą co najmniej spełniać kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22). (2) Dz.U. L 347 z 12.12.1990, s. 27. Decyzja zmieniona dyrektywą 92/65/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54).

29.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/45

ZAŁĄCZNIK Kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania 1) Podstawowy cel programu a) Podstawowym celem programu monitorowania jest badanie populacji lub subpopulacji zwierząt i jej środowiska (w tym żyjących dziko żywicieli i wektorów) w celu wykrywania zmian w występowaniu choroby zwierząt lub chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku do decyzji 90/424/EWG („choroba zwierząt lub choroby odzwierzęce”) i w modelach zakażenia tymi chorobami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 115 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 48 z 200829.4.2008

  Sprostowanie do informacji dotyczącej wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych (  Dz.U. L 112 z 24.4.2008)

 • Dz. U. L115 - 47 z 200829.4.2008

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L115 - 41 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1580)

 • Dz. U. L115 - 39 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1577) (1)

 • Dz. U. L115 - 35 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/438/WE w odniesieniu do mleka surowego i produktów na bazie mleka surowego z Australii, mleka i produktów na bazie mleka z Serbii i aktualizująca znajdujący się w tym załączniku zapis dotyczący Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1587) (1)

 • Dz. U. L115 - 33 z 200829.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1571) (1)

 • Dz. U. L115 - 32 z 200829.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L115 - 10 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (Wersja przekształcona)

 • Dz. U. L115 - 8 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L115 - 1 z 200829.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.